Các đơn vị sự nghiệp
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (31/03/2010)

       1. Trung tâm Công nghệ thông tin

       1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

       - Vị trí, chức năng:

 1. Trung tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng.
 3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

      - Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
 2. Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: 
 3. Xây dựng quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh;
 4. Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
 5. Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh;
 6. Cung cấp các dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

      7. Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh và phối hợp tổ chức công bố trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh;

      8. Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương.

      9. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

      10. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

      11. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

       12. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

        13. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

        14. Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

        15. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường của tỉnh.

       16. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn  tỉnh.

       17. Thực hiện dịch vụ, chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

        18. Tư vấn dịch vụ thông tin, tư liệu trong hoạt động Đo đạc, Bản đồ và Định giá đất. (Theo Quyết định số 2923/QĐ-UBND tỉnh ngày 10 tháng 08 năm 2017)

       19. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của UBND tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

      20. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

        21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

2. Tổ chức, bộ máy và biên chế

- Lãnh đạo Trung tâm:

+ Ông Đào Ngọc Đức - Giám đốc;

+ Ông Nguyễn Sơn Hà - Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp và Dữ liệu, Lưu trữ:

+ Phòng Phát triển công nghệ:

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch UBND tỉnh giao hằng năm. Ngoài ra căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng thuê, khoán công việc để thực hiện nhiệm vụ; ký hợp đồng và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị; kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng do Trung tâm tự cân đối. Trước khi ký hợp đồng lao động, Giám đốc Trung tâm lập báo cáo và danh sách, trình Giám đốc Sở xem xét, chấp thuận.

2. Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

- Vị trí, chức năng:

Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, chịu sự quản lý của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; trụ sở đặt tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.'

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Lập thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình, dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính; lưới địa chính;

+ Tổ chức thi công xây dựng lưới địa chính;

+ Tổ chức đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính cấp xã; đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính các dự án theo thiết kế Kỹ thuật-Dự toán đã được phê duyệt;

+ Lập dự án-dự toán lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp và tổ chức thi công theo dự án được duyệt;

+ Lập các loại bản đồ chuyên ngành khác.

1.2. Tổ chức, bộ máy

- Lãnh đạo Đoàn:

+ Ông Phạm Minh Tuấn - Đoàn trưởng;

+ Ông Lê Văn Hùng - Phó Đoàn trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Đoàn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ Phòng Kỹ thuật:

+ Các Tổ Đo đạc (8 tổ);

+ Các Tổ Quy hoạch (3 tổ).

Số lượng cán bộ, viên chức, lao động các phòng, tổ đo đạc, tổ quy hoạch do Đoàn trưởng quyết định

2. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 1736/QĐ-CT ngày 28/06/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Vị trí, chức năng:

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hoá là cơ quan dịch vụ công, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; Giúp Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật;

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hoá trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá; chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hoá hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước Thanh Hoá.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

+ Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

+ Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính gốc đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính tỉnh; Cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ địa chính gốc cho Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

+ Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện. Chuyển trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý cho Văn phòng ĐKQSD đất cấp huyện và UBND cấp xã để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính;

+ Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan có chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;

+ Lưu trữ, quản lý bản sao giấy CNQSD đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

+ Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thanh Hoá;

+ Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai; Cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu của cộng đồng;

+ Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu về cung cấp thông tin đất đai;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

2.2. Tổ chức, bộ máy

- Lãnh đạo Văn phòng:

+ Ông Hoàng Vũ Tuyến - Giám đốc;

+ Ông Nguyễn Đình Tình - Phó Giám đốc;

+ Bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc.

- Các bộ phận trực thuộc:

+ Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

+ Bộ phận Nghiệp vụ địa chính;

+ Bộ phận Quản lý hồ sơ;

Biên chế của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hoá nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao hàng năm. Trong quá trình hoạt động, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, tuỳ theo khối lượng công việc trong từng thời kỳ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thanh Hoá được phép hợp đồng thêm lao động vào làm việc sau khi được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý.

3. Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

3.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Vị trí và chức năng:

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá; Chịu sự quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Thực hiện quan trắc, giám sát các chỉ tiêu môi trường trên phạm vi toàn tỉnh theo nhiệm vụ của tỉnh giao và theo các chương trình của bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố, gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổng hợp, phân tích hiện trạng và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường;

+ Tham gia giám định môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường;

+ Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường;

+ Thực hiện các chương trình, dự án  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ Tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực môi trường theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trung tâm được thực hiện các quyền của đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định hiện hành của Nhà nước.

3.2. Tổ chức bộ máy, biên chế

- Lãnh đạo Trung tâm:

+ Ông Trần Thanh Hùng - Giám đốc;

+ Bà Ngô Thị Enny- Phó Giám đốc.

- Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm:

+ Phòng Hành chính Tổng hợp:

+ Phòng Công nghệ môi trường:

+ Phòng Quan trắc môi trường:

+ Phòng Phân tích môi trường:

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao hàng năm. Hàng năm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu thực tế công việc, định mức chỉ tiêu biên chế và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế trình Giám đốc Sở phê duyệt hteo thẩm quyền.

4. Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá

Đoàn Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định 955/QĐ-UBTH ngày12 tháng 8 năm 1988 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá. Ngày 28/5/2009 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Vị trí và chức năng:

Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Pháp luật;

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổ chức điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng sản;

+ Khảo sát, điều tra và lập quy hoạch về địa chất, khoáng sản;

+ Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; đo vẽ địa hình;

+ Khảo sát và thiết kế khai thác, xây dựng mỏ;

+ Phân tích cơ, lý, hoá các mẫu khoáng sản, các chỉ tiêu về môi trường;

+ Tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về: khảo sát, thăm dò địa chất, tài nguyên, khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; lập quy hoạch khoáng sản; thiết kế khai thác, xây dựng mỏ; phân tích cơ, lý, hoá các mẫu khoáng sản, các chỉ tiêu về môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư.

4.2. Tổ chức bộ máy và biên chế

- Lãnh đạo Đoàn:

+ Ông Lê Tiến Dũng - Phó Đoàn trưởng Phụ trách

+ Ông Bùi Văn Hậu - Phó Đoàn trưởng.

 - Các đơn vị trực thuộc:

+ Phòng Hành chính, tổng hợp:

+ Phòng Kỹ thuật:

+ Phòng Phân tích và Tư vấn môi trường:

+ Đội Địa chất:

Biên chế của Đoàn Mỏ địa chất Thanh Hoá là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm. Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tài chính của đơn vị, Đoàn trưởng được hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật Lao động; kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng do Đoàn tự cân đối.

5. Quỹ Bảo vệ môi trường

5.1.Vị trí, chức năng:

 1. Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa là tổ chức tài chính Nhà nước, chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của Sở Tài chính.
 2. Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn nguồn vốn điều lệ, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hang trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 3. Tên gọi: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi chung là Quỹ).
 4. Trụ sở: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa có trụ sở đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường – số 14 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Nhiệm vụ:

 1. a) Huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường;
 2. b) Hỗ trợ tài chính (bao gồm: cho vay với lãi xuất ưu đãi, hỗ trợ lãi xuất, bảo lãnh tín dụng và tài trợ kinh phí) cho tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án, hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường, bảo tồn tài nguyên và thiên nhiên, đa dạng sinh học trên địa bàn toàn tỉnh;
 3. c) Tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình dự án, và hoạt động bảo vệ môi trường.
 4. d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thẩm định và xét chọn các chương trình, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động bảo vệ môi trường được đề nghị tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính;
 5. e) Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật;
 6. Quyền hạn:
 7. a) Kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ và dự án bảo vệ môi trường, có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi xuất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước và khởi kiện các chủ đầu tư đó tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 8. b) Được mời các chuyên gia của các bộ, ngành và tổ chức liên quant ham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động và dự án bảo vệ môi  trường xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư phục vụ cho các hoạt động khác của Quỹ theo quy định pháp luật.
 9. c) Được hưởng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định như đối với doanh nghiệp Nhà nước.
 10. d) Từ chối mọi yêu cầu của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vệ việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.
 11. e) Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút và tiếp nhận tài trợ huy động vốn bổ sung cho Quỹ.
 12. g) Được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ đi công tác học tập, tham quan khảo sát nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5.3. Tổ chức bộ máy và Biên chế:

 1. a) Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường:

- Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên Hội đồng;

- Ông Lê Ngọc Hợp - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên Hội đồng;

- Ông Ngô Đình Chén - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên Hội đồng;

- Ông Lê Ngọc Vân - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa - Ủy viên Hội đồng.

 1. b) Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường:

- Ông Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng Ban;

- Bà Lê Phương Huyền - Phó phòng QLNS TH&TKTC, Sở Tài chính - Thành viên;

- Ông Nguyễn Huy Văn - Chuyên viên phòng Quy hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa - Thành viên.

 1. c) Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. 

- Lãnh đạo Quỹ

+ Bà Trịnh Thị Loan - Giám đốc Quỹ; 

+ Ông Hoàng Văn Thuần - Phó Giám đốc Quỹ.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính.

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính.

+ Phòng Tín dụng và Thẩm định.

Biên chế của Quỹ là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Ngoài biên chế được giao, Quỹ được phép sử dụng một số lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

6. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

6.1. Vị trí, chức năng:

             Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quy hoạch, phát triển các khu tái định cư khi được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất được giao, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

6.2. Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Trung tâm:

+ Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm;

+ Ông Lê Phương Nam - Phó Giám đốc Trung tâm; 

+ Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Trung tâm.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Quản lý và Khai thác quỹ đất.

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT