Đất đai RSS 
Quyết Định số:1080/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết Định số:3819/QĐ-UBND Ngày 04 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết Định số:3310/QĐ-UBND Ngày 31 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa 


Quyết Định số:2959/QĐ-UBND Ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc công bố thủ tục hành chính được chẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa 


Quyết Định số:1542/2015/QĐ-UBND Ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  


 Quyết Định số:999/2015/QĐ-UBND Ngày 26 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết Định số:324/QĐ-UBND Ngày 25 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 2370/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241312-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241311-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241310-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241309-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241308-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241307-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241306-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241305-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241303-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241302-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241301-TT
 Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-241300-TT
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT