Thông tin Đảng bộ Sở
Thực hiện Nghị số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh (23/05/2013)

Ngay sau khi Nghị quyết số 02 - NQ/TU ra đời, Đảng ủy - Lãnh đạo Sở đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 29/8/2011 để tập trung chỉ đạo, lãnh tổ chức thực hiện, với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và lao động. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hằng tháng xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động thực hiện các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 02-NQ/TU cho cán bộ, đảng viên. Xác định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ trách nhiệm của từng đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong việc giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

1. Đảng bộ đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
    Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn về cơ chế chính sách, xác định nguồn gốc sử dụng đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt, giải quyết, xử lý đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện giải phóng mặt bằng ở cơ sở (đặc biệt là các dự án trọng điểm), đảm bảo bàn giao đất kịp thời, đúng tiến độ cho các nhà đầu tư thực hiện dự án.
    Chỉ đạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015); phân khai các chỉ tiêu để cấp huyện xây dựng quy hoạch sử dụng đất của cấp mình; chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo xây dựng giá các loại đất tỉnh Thanh Hóa năm 2013.
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, tập trung cao độ ở các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai  khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép (đặc biệt là khai thác, vận chuyển, tập kết trái phép cát sỏi lòng sông); tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, kiên quyết xử nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, hạn chế tối đa việc khiếu kiện đông người, nhất là trong lĩnh đất đai, làm ảnh hưởng đến an - ninh trận tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
    Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp, công khai, minh bạch để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thực hiện; giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết công việc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng cơ hội tiến hành các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước.
2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách mới; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện:
    Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường liên quan đến cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực của Ngành, như: các Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các quyết định quy định đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ chương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các hướng dẫn về việc thực hiện thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; về lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020; tổ chức triển khai kịp thời việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
3. Tăng cường phối hợp với BTV các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp
    Lãnh đạo Sở đã tổ chức 36 cuộc làm việc trực tiếp với BTV các huyện, thị xã, thành phố nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý và cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý đất đai, khai thác chế biến, vận chuyển khoáng sản, bảo vệ môi trường ở cơ sở.
    Định kỳ 6 tháng 1 lần, Lãnh đạo Sở tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan báo chí trên địa bàn để nghe phản ánh về các hoạt động của cán bộ, đảng viên trong Sở, về các hoạt động liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường; nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để có sự điều chỉnh hợp lý đối với cán bộ, đảng viên; tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh những bất cập liên quan đến các lĩnh vực của ngành.
Từ các hoạt động trên, công tác quản lý lĩnh vực của ngành được UBND tỉnh giao theo Kế hoạch hành động số 45/KH-UBND ngày 05/8/2011 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU đã đạt kết quả tích cực:
    Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) đã Chính phủ phê duyệt ngày 12/11/2012 (Thanh Hóa là một trong ba tỉnh đầu tiên trên cả nước được phê duyệt). Công tác chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đảm bảo thời gian, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đảm bảo chính xác, đúng trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện. Kết quả, tính đến ngày 15/3/2013, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ở đạt 91,65%; đất sản xuất nông nghiệp đạt 83,52%; đất lâm nghiệp đạt 93,73%;  đất làm trang trại đạt 54,23%; đất cho các tổ chức khác đạt 71,95%.
    Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra chấn chỉnh, ngăn chặn và xử kịp thời hoạt động khai thác, tập kết cát trái phép, hoạt động khai thác quặng sắt trái phép gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu giá, xác định giá cấp quyền khai thác khoáng sản đã đạt kết quả tốt, thu về ngân sách Nhà nước là 79.318.097.000 đồng.
    Công tác thanh tra, kiểm tra, về tài nguyên và môi trường tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường của tổ chức, công dân. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, đã phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về công tác tài nguyên môi trường. Sau thanh tra, kiểm tra đã xử lý và kiến nghị UBND tỉnh xử lý thu hồi 119,67 ha đất của các doanh nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính 59 tổ chức, cá nhân vi phạm.
    Công tác cải cách thủ tục hành chính: được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường theo hướng rút ngắn thời gian, giảm bớt đầu mối các đơn vị cùng giải quyết một việc để nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Bộ thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường đã đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Website của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết công việc và nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đến nay, so với trước khi Nghị quyết 02 ra đời, Sở đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục với lĩnh vực đất đai, có 39/90 thủ tục rút ngắn thời gian thực hiện, thời gian rút ngắn thấp nhất là 1/2 ngày, cao nhất đến 15 ngày. Nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2012 tuy giảm 20 bậc so với năm 2011 (xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), song chỉ số tiếp cận đất đai tăng 14 bậc (xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và là một trong số ít tỉnh có chỉ số tiếp cận đất đai tăng, thể hiện sự chuyển biến rõ nét về nhiều mặt, trong công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
    Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vương mắc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và tiếp tục thu hút đầu tư của Ngành cũng còn một số hạn chế, yếu kém cần rút kinh nghiệm để khắc phục, đó là:
    Trong chỉ đạo, điều hành giải quyết một số công việc được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao có lúc chưa kịp thời do thời gian giao thực hiện nhiệm vụ quá ngắn; một số quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành chất lượng còn thấp, tầm nhìn hạn chế; công tác quản lý quy hoạch thiếu nhất quán; việc điều chỉnh quy hoạch còn diễn ra, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước nơi có đất với cơ quan quản lý đầu tư xây dựng, dẫn đến khi nhà đầu tư được giao đất, thuê đất thực hiện đầu tư không đúng với mặt bằng quy hoạch xây dựng được duyệt và hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng với mục đích sử dụng đất; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số huyện thực hiện trình tự, thủ chưa đúng theo quy định.
    Tiếp tục bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
    Chủ động phối hợp với các ngành, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản ban hành liên quan đến cơ chế, chính sách, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tuyên tuyền, hướng dẫn để doanh nghiệp biết, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.
    Tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của chính quyền các cấp; việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh; hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.
    Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giải quyết công việc về các lĩnh vực của Ngành; rà soát chức năng, nhiệm vụ và quy trình phối hợp xử lý công việc giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tế và các văn bản pháp luật mới ban hành. Thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo về cơ cấu số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn để phát huy năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho nhà đầu tư.

Vũ Đình Xinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI (29/03/13)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 26 tháng 3 năm 2013 (29/03/13)
 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (11/03/13)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tổng kết năm 2012. (31/01/13)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 14 tháng 8 năm 2012 (16/08/12)
 Lễ kết nạp đảng viên mới ngày 10 tháng 8 năm 2012 (14/08/12)
 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012 (30/07/12)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức học Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết 04 của Tỉnh Ủy. (15/05/12)
 Kế hoạch số: 62 KH /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Hướng dẫn số : 61 HD /ĐU ngày 9/5/2012 của Sở Tài Nguyên và Môi trường (10/05/12)
 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII (09/02/12)
 Quy trình kết nạp đảng viên và các mẫu biểu liên quan. (16/12/11)
 Quy trình buổi lễ kết nạp đảng viên (16/11/11)
 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (15/09/11)
 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (05/07/11)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT