Giới thiệu
KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THANH HÓA (20/05/2011)

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 2434/2003/QĐ-UB ngày 28/7/2003 của UBND tỉnh Thanh Hoá, tiền thân là Sở Địa chính, Ban Quản lý Ruộng đất qua các giai đoạn hình thành và phát triển:

1. 1983年6月之前的时期:土地管理部,隶属清化省行政委员会,从1960年底至1983年6月,土地管理部,隶属清化农业部。在此期间的部门负责人包括:Le Quang Tiep 先生、Hoang Duc Thang 先生(1971-1972 年)、Le Huy Ai 先生。这一时期的公务员和公职人员队伍大约有20人,最多时有40人,其中农化和土壤分析部门有20多人。

 2. Từ tháng 6 năm 1983 đến tháng 9 năm 1994: Ban Quản lý Ruộng đất trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá, trên cơ sở bộ máy của Phòng Quản lý Ruộng đất thuộc Ty Nông nghiệp và cán bộ từ Ban phân vùng Quy hoạch thuộc Uỷ ban Kế hoạch tỉnh. Ban Quản lý Ruộng đất có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, bao gồm: điều tra, khảo sát và phân bố các loại đất; thống kê, đăng ký đất; quy hoạch sử dụng đất; giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ quản lý việc sử dụng đất; giải quyết các tranh chấp về đất; quy định các chế độ, thể lệ để quản lý việc sử dụng đất và tổ chức việc thực hiện các chế độ, thể lệ này

- Tổ chức bộ máy của Ban gồm: Phòng Hành chính tổng hợp, phòng Thanh tra - Pháp chế, phòng Điều tra cơ bản, phòng Đăng ký thống kê; do yêu cầu của công tác đo đạc lập bản đồ địa chính tháng 01/1994 Đội Đo đạc - Bản đồ được tách ra từ phòng Điều tra cơ bản. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức khoảng 40 người.

- Lãnh đạo Ban thời kỳ này:

+ Trưởng Ban: Ông Lê Bạch Lan, nguyên PCT UBND tỉnh (6/1983- 2/1989); ông Lê Huy Ái (3/1989 - 9/1994).

+ Phó trưởng Ban: Ông Lê Huy Ái (7/1983 - 2/1989); ông Nguyễn Xuân An (9/1989 - 9/1994); bà Bùi Thị Hiền (10/1989 - 9/1994). 

3. Từ tháng 9/1994 đến tháng 7/2003: Sở Địa chính trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá (được thành lập theo Quyết định số 1039 TC/UBTH ngày 20/9/1994 của chủ tịch UBND tỉnh), trên cơ sở bộ máy tổ chức hiện có của Ban Quản lý ruộng đất Thanh Hoá. Sở là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, bao gồm: Điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất đai và lập bản đồ địa chính; qui hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai; qui định các chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức việc thực hiện các chế độ, chính sách này; giao đất và thu hồi đất; đăng ký đất đai, lập và giữ sổ địa chính, thống kê đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thanh tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ về quản lý sử dụng đất đai; giải quyết các tranh chấp đất đai.

- Cơ cấu tổ chức gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Đo đạc - Bản đồ, phòng Thanh tra - Pháp chế, phòng Đăng ký thống kê; 02 đơn vị sự nghiệp: Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch; Trung tâm Thông tin- Lưu trữ địa chính (từ tháng 4/1997 trở về trước là Bộ phận Thông tin lưu trữ địa chính). Số lượng cán bộ, công chức, viên chức thời kỳ này lúc cao nhất 80 người.

- Lãnh đạo Sở thời kỳ này:

+ Giám đốc Sở: Ông Lê Huy Ái (9/1994 - 02/1999), ông Nguyễn Văn Tiếu (3/1999 - 7/2003).

+ Phó Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Văn Tiếu (4/1996 - 02/1999), ông Nguyễn Xuân An (9/1994 - 02/2000); ông Vũ Đình Xinh (10/1999 - 7/2003), ông Lê Thanh Hà (10/1999-11/2002), ông Nguyễn Hanh Thành (11/1999-7/2003), bà Bùi Thị Hiền (9/1994 - 7/2003).

 4. Từ tháng 7/2003 đến nay: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá (được thành lập theo Quyết định số 2434/2003/QĐ-UB ngày 28/7/2003 của UBND tỉnh) trên cơ sở bộ máy tổ chức hiện có của Sở Địa chính và tiếp nhận bàn giao các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp, tài nguyên nước từ Sở Nông nghiệp và PTNT, môi trường từ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở hiện nay:

+ 11 đơn vị quản lý nhà nước: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Đo đạc - Bản đồ, Phòng Chính sách đất đai (từ tháng 9/2008 trở về trước là phòng Đăng ký thống kê), Phòng Quản lý đất đai (trước đây là phòng Quy hoạch - Kế hoạch; từ tháng 9/2006 - 9/2008 là Phòng Giao đất - Thuê đất), Phòng Tài nguyên khoáng sản và Phòng Tài nguyên nước (được tách ra từ phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản từ tháng 9/2006), Chi cục Bảo vệ môi trường (thành lập tháng 4/2008, trước đây là Phòng Quản lý môi trường), Chi cục Biển và Hải đảo (thành lập tháng 3/2011 trước đây là Phòng Biển, Hải đảo và KTTV), Phòng Pháp chế (thành lập tháng 9/2010), Phòng Tài chính - Kế hoạch (thành lập tháng 3/2014).

+ 7 đơn vị sự nghiệp, gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin (từ tháng 9/2008 trở về trước là Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường), Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thành lập tháng 6/2005), Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường (thành lập tháng 10/2006) và Đoàn Mỏ - Địa chất (tiếp nhận từ Sở Công nghiệp tháng 4/2004), Quỹ Bảo vệ môi trường (thành lập tháng 12/2011), Trung tâm Phát triển quỹ đất (tiếp nhận từ UBND tỉnh tháng 11/2013).

- Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động của Sở trong thời kỳ này liên tục được tăng thêm. Khi thành lập Sở, tháng 8/2003 có 77 người, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 686 người (năm 2022): 92 biên chế công chức hành chính nhà nước, 357 biên chế sự nghiệp, và 237 lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp.

- Lãnh đạo Sở thời kỳ này:

+ Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Văn Tiếu (8/2003-7/2005); ông Vũ Đình Xinh (01/2006 - 9/2015); ông Đào Trọng Quy (5/2017 -11/2020); ông Phạm Tiến Dũng (từ tháng 12/2020 đến hết tháng 05/2022); ông Mai Nhữ Thắng (từ 06/2022-08/2022); ông Lê Sỹ Nghiêm (từ 08/2022 đến nay).

+ 副主任:Nguyen Hanh Thanh先生(2003年8月-2007年7月)、Bui Thi Hien女士(2003年8月-2005年11月)、Vu Dinh Xinh先生(2003年8月-2005年12月)、Nguyen Thi女士Thuy(自2019年2月起)、Bui Huy Hien先生(2007年7月至2014年5月)、Tran Quang Trung先生(2007年7月至2011年3月)、Luu Trong Quang先生(2010年5月至2023年9月,负责2015 年 10 月至 2017 年 5 月在该部门任职)、Hoang Nhu Duc 先生(2010 年 8 月至 2011 年 12 月)、Nguyen Minh Chau 先生(2011 年 12 月至 2020 年 12 月)、Hoang Van The 先生(2011 年 12 月至 2020 年 9 月)、 . Pham Tien Dung先生(2014年1月至2020年11月)、Phung Dinh Anh先生(2014年7月至2017年6月和2021年1月至2023年3月)、Nguyen Khanh Toan先生(2021年4月至今)、Pham Van Hoanh先生( 2021 年 4 月至今),Le Phuong Nam 先生(2023 年 11 月至今)。

成立发展至今,前身为土地管理局,后为土地管理局、土地管理司、自然资源环境司;各时期,该厅始终履行职责,作为省人民委员会的咨询机构,开展国家对环境资源和其他指定领域的管理工作。特别是2003年至今,清化省自然资源环境厅作为多部门、多领域咨询机构的职能和任务,为省人民委员会有效管理土地资源、水资源、矿产资源、环境保护、测绘等方面,为实现全省经济社会发展目标作出了重要贡献。

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT