Công khai hủy Giấy chứng nhận RSS 
Thông báo số: 244/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Xuân Phước và bà Đỗ Thị Thanh, địa chỉ thửa đất: Thôn 7 (nay là thôn 4), xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Xuân Phước và bà Đỗ Thị Thanh, địa chỉ thửa đất: Thôn 7 (nay là thôn 4), xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 


Thông báo số: 243/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đỗ Đình Cương và bà Đỗ Thị Mận, địa chỉ thửa đất: Thôn4, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đỗ Đình Cương và bà Đỗ Thị Mận, địa chỉ thửa đất: Thôn4, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết định số: 446/QĐ-STNMT Ngày 19/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đỗ Đình Cương tại địa chỉ thửa đất: Thôn 4, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Đỗ Đình Cương tại địa chỉ thửa đất: Thôn 4, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết định số: 440/QĐ-STNMT Ngày 18/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng, địa chỉ thửa đất: Đồng Khu 2 (nay là xứ đồng Khu 2), xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Dũng, địa chỉ thửa đất: Đồng Khu 2 (nay là xứ đồng Khu 2), xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 


Quyết định số: 439/QĐ-STNMT ngày 18/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Xuân Phước và bà Đỗ Thị Thanh, địa chỉ thửa đất: Thôn 7 (nay là thôn 4), xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Xuân Phước và bà Đỗ Thị Thanh, địa chỉ thửa đất: Thôn 7 (nay là thôn 4), xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 


 Quyết định số: 438/QĐ-STNMT ngày 18/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Mai Thị Viện, địa chỉ thửa đất: Xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 436/QĐ-STNMT ngày 18/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Quốc Chẳm, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 437/QĐ-STNMT ngày 18/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Văn Thại, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Phong (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 430/QĐ-STNMT ngày 17/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Thiều Sỹ Nhung và bà Nguyễn Thị Vịnh, địa chỉ thửa đất: Thôn Ấp Trú, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 426/QĐ-STNMT ngày 16/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Lê Xuân Diêu, địa chỉ thửa đất: xã Yên Lâm (nay là thị trấn Yên Lâm), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 427/QĐ-STNMT ngày 16/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ thửa đất: Thôn Kênh Khê, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 428/QĐ-STNMT ngày 16/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Phùng tại địa chỉ thửa đất: Thôn 4 (nay là thôn 2), xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 409/QĐ-STNMT ngày 15/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành đã cấp cho ông Vũ Kim Dũng và bà Trần Thị Thuật, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 Thông báo số: 221/TB-VPĐKĐĐ ngày 16/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BG 525026 (đã thực hiện đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng cho ông Đỗ Ngọc Yên và bà Nguyễn Thị Giang tại trang 3 Giấy chứng nhận ngày 25/5/2022), địa chỉ thửa đất: Thôn 5, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
 Thông báo số: 219/TB-VPĐKĐĐ ngày 15/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Tuấn Anh – bà Lê Thị Khuyên, địa chỉ thửa đất tại khu phố Hồi Xuân, thị trấn Quan Hóa (nay là thị trấn Hồi Xuân), huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
 Thông báo số: 218/TB-VPĐKĐĐ ngày 15/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Vũ Kim Dũng và bà Trần Thị Thuật, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 415/QĐ-STNMT ngày 15/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BG 525026 (đã thực hiện đăng ký biến động do nhận chuyển nhượng cho ông Đỗ Ngọc Yên và bà Nguyễn Thị Giang tại trang 3 Giấy chứng nhận ngày 25/5/2022), địa chỉ thửa đất: Thôn 5, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 414/QĐ-STNMT ngày 15/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Lê Thị Nhạn, địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 413/QĐ-STNMT ngày 15/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phan Văn Cáy, địa chỉ thửa đất: Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá.
 Quyết định số: 412/QĐ-STNMT ngày 15/5/2023 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Tuấn Anh – bà Lê Thị Khuyên, địa chỉ thửa đất tại khu phố Hồi Xuân, thị trấn Quan Hóa (nay là thị trấn Hồi Xuân), huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT