Tin tức & sự kiện
Nghị quyết số: 537/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý (đợt 1). (10/06/2024)

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh quản lý (đợt 1).

Nghị quyết số: 537/NQ-HĐND Tại đây

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Nghị quyết số: 538/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 23/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 531/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 535/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 3). (10/06/24)
 Nghị quyết số: 534/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023 đã được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 26/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thanh Hoá quản lý. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 536/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2). (10/06/24)
 Nghị quyết số: 546/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3, năm 2024. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 533/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương 2024 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2). (10/06/24)
 Nghị quyết số: 539/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Thông qua đề án phân loại đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại 1. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 530/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ (10/06/24)
 Nghị quyết số: 25/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Quy định đối tượng, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 21/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Sửa đổi mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 24/2024/NQ-HĐND Ngày 31/5/2024 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. (10/06/24)
 Nghị quyết số: 55/2024/NĐ-CP Ngày 16/5/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (10/06/24)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT