Chuyển đổi số RSS 
Quyết định số: 1875/QĐ-BCĐ Ngày 10/5/2024 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa 


Công văn số: 3923/STNMT-DLLT Ngày 09/5/2024 Về việc đăng ký, đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024

Về việc đăng ký, đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 


Kế hoạch số: 296/KH-UBND Ngày 13/12/2023 Triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 


Một số giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa

Một số giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số ngành Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa 


Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau: 


 Quyết định số: 1042/QĐ-UBND ngày 18/03/2024 ban hành tạm thời Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp huyện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 Công văn số: 2252/UBND-CNTT Ngày 21/02/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BTTTT ngày 16/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 Quyết định số: 669/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 Về việc ban hành Quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 02 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Lang Chánh.
 Quyết định số: 189/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2024 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
 Công văn số: 06/PC-VP Ngày 12/01/2024 Phiếu chuyển Thông báo số 06/TB -VPCP ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
 Kế hoạch số: 62/KH-STNMT Ngày 11/12/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
 Báo cáo số: 39/BC-CĐS Ngày 18/12/2023 Báo cáo về việc hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số được giao theo Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 26/4/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, trên địa bàn huyện Yên Định – năm 2023
 Quyết định số: 3840/QĐ-UBND Ngày 18/10/2023 Ban hành Quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022.
 Quyết định số: 3084/QĐ-UBND Ngày 17/10/2023 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 3084/QĐ-UBND Ngày 17/10/2023 Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá
 Công văn số: 9350/STNMT-CNTT Ngày 09/10/2023 Triển khai tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động thu thập, xử lý dịch vụ công theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP.
 Công văn số: 2238/STTTT-VP Ngày 14/9/2023 Xin ý kiến các đơn vị rà soát danh mục dự án CNTT, chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 theo thứ tự ưu tiên do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư
 Quyết định số: 726/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 thành lập Tổ công tác triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.
 Quyết định số: 724/QĐ-STNMT Ngày 12/9/2023 Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 12/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT