Các đơn vị sự nghiệp
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỐC SỞ (31/03/2010)

I. Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường.

1.1. Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường được thành lập theo Quyết định số: 827/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có chức năng thực hiện các hoạt động xây dựng, triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số về tài nguyên và môi trường; thực hiện các hoạt động thông tin tư liệu và ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về thông tin tư liệu và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

1.2. Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, trực thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trường.

1.3. Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.4. Trụ sở làm việc: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường của tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2.2. Tổ chức thu nhận, xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, bao gồm:

a) Xây dựng quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh;

b) Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hằng năm của tỉnh và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, vận hành, thu thập, cập nhật, cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh;

d) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của tỉnh và phối hợp tổ chức công bố trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh;

e) Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương;

g) Thực hiện quản trị, tiếp nhận, vận hành hệ thống Quan trắc tự động; hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quản trị, cập nhập dữ liệu
Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa.

2.3. Tổ chức thực hiện công tác phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

2.4. Quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.5. Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu lưu trữ và tổ chức cung cấp dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.6. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.7. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

2.8. Tổ chức nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và an toàn thông tin, bảo vệ an ninh mạng; công tác lưu trữ và thông tin tư liệu ngành tài nguyên và môi trường.

2.9. Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; đề xuất cấp độ và phương án đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin chuyên ngành và các hệ thống thông tin khác thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.10. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2.11. Biên tập, phát hành Bản tin tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa (dạng giấy, dạng số).

2.12. Thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kiểm kê, thống kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng bản đồ chuyên ngành, chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin tư liệu trong hoạt động Đo đạc Bản đồ và Định giá đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.13. Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.14. Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc.

1. Lãnh đạo Trung tâm.

Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường có Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm. Số lượng Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Dữ liệu - Lưu trữ;

c) Phòng Công nghệ và Hạ tầng.

Phòng thuộc Trung tâm có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm Dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường quyết định theo quy định của Đảng, của pháp luật và quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi có ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Số lượng người làm việc.

Số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị, gồm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc phê duyệt hằng năm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và khối lượng công việc, Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Hằng năm, lập kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức, bộ máy và biên chế

- Lãnh đạo Trung tâm: 

+ Ông Nguyễn Sơn Hà - Giám đốc

+ Bà Lê Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc

- Các phòng chuyên môn

+ Phòng Công nghệ và Hạ tầng:

+ Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Văn Đạt

+ Phòng Dữ liệu - Lưu trữ: 

+ Trưởng Phòng : Bà Vũ Thị Thanh Xuyên (nghỉ chế độ thai sản)

+ Phụ trách Phòng: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa (từ ngày: 02/5/2024 cho đến khi bà Vũ Thị Thanh Xuyên nghỉ xong chế độ thai sản)

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ Phụ trách Phòng: Ông Lê Văn Quang

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch UBND tỉnh giao hằng năm. Ngoài ra căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng thuê, khoán công việc để thực hiện nhiệm vụ; ký hợp đồng và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị; kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng do Trung tâm tự cân đối. Trước khi ký hợp đồng lao động, Giám đốc Trung tâm lập báo cáo và danh sách, trình Giám đốc Sở xem xét, chấp thuận.

2. Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

- Vị trí, chức năng:

Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, chịu sự quản lý của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; trụ sở đặt tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.'

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Lập thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình, dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính; lưới địa chính;

+ Tổ chức thi công xây dựng lưới địa chính;

+ Tổ chức đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính cấp xã; đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính các dự án theo thiết kế Kỹ thuật-Dự toán đã được phê duyệt;

+ Lập dự án-dự toán lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp và tổ chức thi công theo dự án được duyệt;

+ Lập các loại bản đồ chuyên ngành khác.

1.2. Tổ chức, bộ máy

- Lãnh đạo Đoàn:

+ Ông Phạm Minh Tuấn - Đoàn trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Đoàn:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp:

+ Phòng Kỹ thuật:

+ Các Tổ Đo đạc (8 tổ);

+ Các Tổ Quy hoạch (3 tổ).

Số lượng cán bộ, viên chức, lao động các phòng, tổ đo đạc, tổ quy hoạch do Đoàn trưởng quyết định

3. Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số: 2829/QĐ-UBND ngày 16/07/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

3.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Vị trí, chức năng:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

+ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa hoạt động theo cơ chế tự chủ, bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2021.

+ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Trụ sở của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận).

+ Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

+ Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính.

+ Kiểm tra ttrích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

+ Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

+ Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện việc thu phí, lệ phí, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp.

+ Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Văn phòng:

+ Ông Đào Ngọc Đức - Giám đốc;

+ Ông Nguyễn Đình Tình - Phó Giám đốc;

+ Ông Lê Đình Thịnh - Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Kế hoạch.

+ Phòng Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận.

+ Phòng Kỹ thuật địa chính.

+ Phòng Thông tin - Lưu trữ.

3.3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa có 27 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc, gồm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bỉm Sơn; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa, và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn.

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng để hoạt động theo quy định.

+ Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trụ sở đặt tại các huyện, thị xã, thành phố; được bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật.

+ Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và một số viên chức chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa có 02 Phó Giám đốc và 04 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Tổ Hành chính - Kế hoạch, Tổ Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận, Tổ Nghiệp vụ Kỹ thuật địa chính và Tổ Thông tin - Lưu trữ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tĩnh Gia có 02 Phó Giám đốc và 03 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Tổ Hành chính, kế hoạch và Thông tin, lưu trữ, Tổ Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận và Tổ Nghiệp vụ Kỹ thuật địa chính; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn có 02 Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Tổ Hành chính, kế hoạch và Thông tin, lưu trữ và Tổ Đăng ký, Cấp Giấy chứng nhận và Nghiệp vụ Kỹ thuật địa chính.

+ Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa quyết định theo Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh, sau khi có ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ có Tổ trưởng do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

3.4. Số lượng người làm việc

+ Số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự ngiệp công lập của Sở Tài nguyên và Môi trường, được UBND tỉnh giao hàng năm hoặc phê duyệt.

+ Năm 2019, Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá có 07 người làm việc là số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao năm 2019 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

4.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Vị trí và chức năng:

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá; Chịu sự quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế và chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Thực hiện quan trắc, giám sát các chỉ tiêu môi trường trên phạm vi toàn tỉnh theo nhiệm vụ của tỉnh giao và theo các chương trình của bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố, gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổng hợp, phân tích hiện trạng và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường;

+ Tham gia giám định môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường;

+ Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường;

+ Thực hiện các chương trình, dự án  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ Tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực môi trường theo yêu cầu của tổ chức và cá nhân;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Trung tâm được thực hiện các quyền của đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định hiện hành của Nhà nước.

4.2. Tổ chức bộ máy, biên chế

- Lãnh đạo Trung tâm:

+ Ông Trần Thanh Hùng - Giám đốc;

+ Bà Ngô Thị Enny- Phó Giám đốc.

- Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm:

+ Phòng Hành chính Tổng hợp:

+ Phòng Công nghệ môi trường:

+ Phòng Quan trắc môi trường:

+ Phòng Phân tích môi trường:

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao hàng năm. Hàng năm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu thực tế công việc, định mức chỉ tiêu biên chế và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch biên chế trình Giám đốc Sở phê duyệt hteo thẩm quyền.

5. Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá

Đoàn Mỏ - Địa chất được thành lập theo Quyết định 955/QĐ-UBTH ngày 12 tháng 8 năm 1988 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá. Ngày 28/5/2009 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

5.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Vị trí và chức năng:

Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Pháp luật;

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tổ chức điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng sản;

+ Khảo sát, điều tra và lập quy hoạch về địa chất, khoáng sản;

+ Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; đo vẽ địa hình;

+ Khảo sát và thiết kế khai thác, xây dựng mỏ;

+ Phân tích cơ, lý, hoá các mẫu khoáng sản, các chỉ tiêu về môi trường;

+ Tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về: khảo sát, thăm dò địa chất, tài nguyên, khoáng sản, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; lập quy hoạch khoáng sản; thiết kế khai thác, xây dựng mỏ; phân tích cơ, lý, hoá các mẫu khoáng sản, các chỉ tiêu về môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư.

5.2. Tổ chức bộ máy và biên chế

- Lãnh đạo Đoàn:

+ Ông Bùi Văn Hậu - Phó Đoàn trưởng phụ trách.

- Các đơn vị trực thuộc:

+ Phòng Hành chính, tổng hợp:

+ Phòng Kỹ thuật:

+ Phòng Phân tích và Tư vấn môi trường:

+ Đội Địa chất:

Biên chế của Đoàn Mỏ địa chất Thanh Hoá là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm. Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tài chính của đơn vị, Đoàn trưởng được hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật Lao động; kinh phí chi trả cho lao động hợp đồng do Đoàn tự cân đối.

6. Quỹ Bảo vệ môi trường

6.1.Vị trí, chức năng:

Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa là tổ chức tài chính Nhà nước, chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của Sở Tài chính.

Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhưng phải bảo toàn nguồn vốn điều lệ, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hang trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tên gọi: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi chung là Quỹ).

Trụ sở: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa có trụ sở đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường – số 14 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

Nhiệm vụ:

a) Huy động các nguồn tài chính trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường;

b) Hỗ trợ tài chính (bao gồm: cho vay với lãi xuất ưu đãi, hỗ trợ lãi xuất, bảo lãnh tín dụng và tài trợ kinh phí) cho tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án, hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường, bảo tồn tài nguyên và thiên nhiên, đa dạng sinh học trên địa bàn toàn tỉnh;

c) Tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình dự án, và hoạt động bảo vệ môi trường.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thẩm định và xét chọn các chương trình, dự án, nhiệm vụ và các hoạt động bảo vệ môi trường được đề nghị tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính;

e) Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật;

Quyền hạn:

a) Kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị sử dụng vốn của Quỹ trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ và dự án bảo vệ môi trường, có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi xuất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước và khởi kiện các chủ đầu tư đó tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

b) Được mời các chuyên gia của các bộ, ngành và tổ chức liên quant ham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động và dự án bảo vệ môi  trường xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư phục vụ cho các hoạt động khác của Quỹ theo quy định pháp luật.

c) Được hưởng chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định như đối với doanh nghiệp Nhà nước.

d) Từ chối mọi yêu cầu của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vệ việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

e) Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút và tiếp nhận tài trợ huy động vốn bổ sung cho Quỹ.

g) Được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ đi công tác học tập, tham quan khảo sát nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6.3. Tổ chức bộ máy và Biên chế:

a) Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường:

- Ông Lê Sỹ Nghiêm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ, gồm các đồng chí;

- Ông Phạm Văn Hoành - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Phạm Việt Bắc - Phó Giám đốc Sở Tài Chính.

- Ông Lê Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thanh Hóa.

b) Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ môi trường:

- Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng Ban;

- Ông Tống Văn Hoàng – Chuyên viên Phòng Kinh tế nông nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm nhiệm - Ban viên

- Bà Lô Kim Hương - Chuyên viên phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển Kinh tế, - Sở Tài chính - Ban viên.

c) Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. 

6.4. Lãnh đạo Quỹ

+ Ông Hoàng Văn Thuần - Giám đốc Quỹ; 

+ Bà Trần Thị Bích Lân - Phó Giám đốc Quỹ.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính.

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính.

+ Phòng Tín dụng và Thẩm định.

Biên chế của Quỹ là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng số biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Ngoài biên chế được giao, Quỹ được phép sử dụng một số lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

7. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

7.1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quy hoạch, phát triển các khu tái định cư khi được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất được giao, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

7.2. Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Trung tâm:

+ Ông Lê Hoàng Đông - Phó Giám đốc Trung tâm.

+ Ông Lê Vạn Tuế - Phó Giám đốc Trung tâm.

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Quản lý và Khai thác quỹ đất.

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT