Huyện Yên Định
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009 – 2010 huyện Yên Định (15/03/2010)

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả, có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn, mặt khác các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Yên Định đã lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2001 - 2010 và được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Những năm qua quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định là cơ sở để các cấp, các ngành trong huyện tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, đồng thời là cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất, đầu tư có hiệu quả góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định giai đoạn 2001 - 2010 được lập trước quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến 2020 nên các quan điểm định hướng kinh tế và một số chỉ tiêu về đất chưa phù hợp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, cơ chế mà sự phát triển đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá mà Luật Đất đai năm 2003 quy định. Trong những năm tới, thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 18/6/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thanh Hoá lần thứ XVI có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế mang tính đột phá; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Một số chương trình, dự án trong quá trình phát triển xuất hiện chưa được đề cập đến đã làm phá vỡ một số chỉ tiêu sử dụng đất. Để kinh tế xã - hội huyện Yên Định không ngừng phát triển cần thiết phải tiến hành Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.
Xem chi tiết bấm tại đây.
Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT