Các đơn vị QLNN
Các đơn vị quản lý nhà nước (31/03/2010)

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Văn phòng, Thanh tra, Pháp chế và các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở được UBND tỉnh Thanh Hoá quy định tại Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 và được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định tại Quyết định số 477/QĐ-STNMT 12/11/2008.

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng: Pháp chế, Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước, Quản lý đất đai, Chính sách đất đai, Đo đạc Bản đồ, Tài chính - Kế hoạch và 02 Chi cục: Bảo vệ môi trường, Biển và Hải đảo là các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo.

1. Văn phòng Sở

- Lãnh đạo Văn phòng Sở:

+ Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Thanh;

+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Quang Chánh

+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đình Thắng

+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Ngọc Hưng

- Nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Công tác tổng hợp báo cáo của sở, ngành và các báo cáo khác được giao;

+ Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ;

+ Công tác thi đua-khen thưởng;

+ Công tác văn thư lưu trữ;

+ Công tác hành chính quản trị;

+ Công tác cải cách hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong thực hiện cơ chế "một cửa”;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 2. Phòng Tài chính Kế hoạch:

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Long

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tĩnh.

+ Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Trang

- Nhiệm vụ của Phòng:

+ Chủ trì tổng hợp xây dựng, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm, 5 năm và các chương trình, nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực của Sở, của Ngành.
            + Chủ trì tổng hợp xây dựng và giao dự toán ngân sách hàng năm của Sở; tham mưu phân bổ kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
            + Chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm sửa chữa trang thiết bị cho hoạt động quản lý nhà nước và sự nghiệp tài nguyên môi trường;
            + Quản lý tài chính kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I: Giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp II thuộc Sở thực hiện chế độ tài chính, kế toán. 
            + Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí dự án, đề án, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
            + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đơn giá sản phẩm, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động thuộc lĩnh vực của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện.
            + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tham mưu đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quản lý về lĩnh vực tài chính, kế hoạch của ngành.- Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;
            + Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý các dự án, đề án, nhiệm vụ; ký kết và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Sở; thẩm định hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán trình Giám đốc Sở phê duyệt.
            + Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong toàn ngành và cơ quan.
            + Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập khác trên địa bàn tỉnh hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 
             + Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

3. Thanh tra Sở

- Lãnh đạo Thanh tra Sở:

+ Chánh Thanh tra: Ông Hoàng Vũ Tuyến

+ Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Ngọc Hà.

+ Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Tú.

- Nhiệm vụ của Thanh tra Sở:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tiếp dân; nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo qui định của pháp luật;

+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

4. Phòng Pháp chế

- Lãnh đạo phòng:

+ Trưởng phòng: Ông Lê Đức Cường

+ Phó Trưởng phòng: Ông Lê Huy Ba

- Nhiệm vụ của Phòng:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở đề xuất, xây dựng trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách do cấp trên và các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tham gia công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

+ Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

+ Kiểm tra về mặt thể thức và tham gia về mặt pháp lý các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở; các văn bản, tờ trình trình UBND tỉnh;

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác dân vận;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

5. Phòng Quản lý đất đai

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Vân Anh.

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Hùng.

+ Phó Trưởng phòng: Ông Lê Đình Thịnh.

- Nhiệm vụ của Phòng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do ủy ban nhân dân cấp huyện trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

+ Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất của các tổ chức đối với các hồ sơ mới;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

6. Phòng Chính sách đất đai:

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bình

+ Phó Trưởng phòng: Ông Trương Phan Long

+ Phó Trưởng phòng: Ông Lê Chí Thanh

- Nhiệm vụ của Phòng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các tổ chức đang sử dung đất hoặc có những thay đổi trong quá trình sử dụng đất; thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất ;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

+ Chủ trì xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành; đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; tổ chức thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

+ Quản lý việc sử dụng đất của các nông, lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

7. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám:

- Lãnh đạo Phòng: 

+ Trưởng phòng: Ông Trần Văn Lực;

+ Phó Trưởng phòng: Ông Tống Đức Trí.
            - Nhiệm vụ của Phòng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;

+ Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

+ Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật;

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong việc đăng ký quyền sử dụng đất, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính;

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ QH sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

8. Phòng Tài nguyên khoáng sản:

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Hùng

+ Phó Trưởng phòng: Ông Vũ Ngọc Biên.

- Nhiệm vụ của Phòng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề xuất với ủy ban nhân dân cấp tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

+ Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 

9. Phòng Tài nguyên nước

- Lãnh đạo Phòng:

+ Trưởng phòng: Ông Lê Hùng Cường

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tuấn Anh.

- Nhiệm vụ của Phòng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

+ Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước; kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; thực hiện việc cấp phép và thu phí, lệ phí về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép;

+ Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do địa phương đầu tư xây dựng;

+ Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 10. Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

 Chi cục Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Thanh Hoá (được thành lập theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 20/03/2023 của UBND tỉnh) thay đổi cho tên cũ là Chi cục Biển và Hải đảo (được thành lập theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 04/03/2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá). Trước đây là Phòng Biển, Hải đảo và KTTV). 

 10.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

 - Vị trí, chức năng:

+ Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Thanh Hoá là cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

+ Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

+ Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Trụ sở của Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu đặt tại trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường: Số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền:

a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo;

b) Dự thảo văn bản thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Dự thảo văn bản thẩm định hoặc cấp phép các dự án đầu tư công trình trang thiết bị, dự án khai thác, sử dụng tài nguyên biển, ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực biển và hải đảo đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

4. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngành khai thác, sử dụng tài nguyên các vùng biển, ven biển và hải đảo trên địa bàn quản lý của tỉnh; đề xuất việc điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích và bảo đảm quyền của tổ chức và công dân trên các đảo tiền tiêu, các đảo ven bờ.

5. Thống kê, đánh giá tài nguyên, tiềm năng và thực trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, ven biển, hải đảo và đề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo của địa phương.

6. Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục đăng ký, cấp phép trước khi trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tổ chức thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và biến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển) trên địa bàn quản lý; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Điều tra và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển và hải đảo từ các nguồn phát sinh do hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển; thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường bờ biển; phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của địa phương.

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ biển, ven biển; thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trên địa bàn quản lý của địa phương.

10. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, hải đảo và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng bền vững biển, đảo.

12. Kiểm tra, giám sát và đề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa các tổ chức, cá nhân về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp.

13. Quản lý tổ chức, biên chế công chức, viên chức, tài chính, tài sản thuộc Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu theo phân cấp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của UBND tỉnh, của pháp luật.

14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo của Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

10.2. Tổ chức bộ máy và biên chế

- Lãnh đạo Chi cục:

+ Chi cục trưởng: Ông Trịnh Ngọc Dũng;

+ Phó Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Vi;

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp:

   Trưởng phòng: Ông Phạm Việt Dũng.

   Phó Trưởng phòng: Bà Ngô Thị Hoàn

+ Phòng Quản lý Biển đảo, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

   Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Phúc;

   Phó Trưởng phòng: Bà Dương Thị Hòa.

  Biên chế của Chi cục Biển hải đảo, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu là biên chế hành chính nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, được UBND tỉnh quyết định giao hàng năm

 11. Chi cục Bảo vệ Môi trường Thanh Hoá

Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hoá được thành lập theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 18/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

11.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Vị trí, chức năng:

+ Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hoá là cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật và tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, đề tài bảo vệ môi trường tại tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc ban hành.

+ Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hoá có tư cách pháp nhân; có con dấu, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng.

+ Trụ sở làm việc của Chi cục Bảo vệ môi trường đặt tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá.

- Nhiệm vụ quyền hạn:

+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tổ chưc, cá nhân thực hiện các qui định về tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường theo qui định của pháp luật; giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;

+ Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đănng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo qui định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;

+ Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;

+ Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cư sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; điều tra, phát hiện và xác định khu vực ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;

+ Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở;

+ Giúp Giám đốc Sở xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường, chương trình quan trắc môi trường; theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thực hiện việc quan trắc môi trường theo nội dung chương trình đã được phê duyệt;

+ Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở về hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố và cán bộ địa chính – xây dựng xã, phường, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

+ Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

+ Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

11.2. Tổ chức bộ máy và biên chế

- Lãnh đạo Chi cục:

+ Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ.

+ Phó Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Thủy.

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Tổng hợp:

Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Minh;

Phó Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Ngọc Quỳnh.

+ Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường:

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Huệ;

Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Lý.

+ Phòng Kiểm soát ô nhiễm:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quang Chiến;

Phó Trưởng phòng: Ông Tống Văn Doãn.

Biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường là biên chế hành chính, nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường, được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm./.

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT