Công nghệ - Thông tin
Ngành Tài nguyên môi trường Thanh Hóa! Một năm nhìn lại. (12/04/2010)

Trong những năm qua, được sự quan tõm lónh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành Tài nguyên và môi trường Thanh Hóa tiếp tục đạt được những kết quả tớch cực, gúp phần hoàn thành mục tiờu phỏt triển kinh tế - xó hội của tỉnh.

Năm 2009, ngành Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ, trong năm đã thực hiện đo đạc bản đồ lập hồ sơ địa chính 105 công trình, diện tích 57.072 ha, đạt 100% kế hoạch, lập hồ sơ địa chính cho 59.275 hộ trên địa bàn các huyện Mường Lát, Quan Hoá, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thuỷ, Thường Xuân và Như Xuân. Đồng thời, tập trung chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện điều chỉnh QHSD đất cấp huyện đến năm 2010. Đã có 17 đơn vị hoàn thành. Về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất luôn đảm bảo tiến độ, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các dự án đầu tư trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh; trong năm đã trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất BTGPMB thực hiện dự án cho 256 trường hợp, diện tích 5.879,77ha. Tổ chức kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các nông, lâm trường, BQL Rừng phòng hộ; thu hồi 4.131,58 ha đất, của các nông, lâm trường, BQL Rừng phòng hộ giao chính quyền địa phương quản lý, góp phần giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào tại các huyện miền núi. Năm 2009, đã cấp 19.584 giấy CNQSD đất ở cho hộ gia đình cá nhân; nâng tổng số giấy CNQSD đất đã cấp đến nay lên 758.887 giấy, đạt tỷ lệ 89,42%. Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh có 1.175 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng 2.897,17 ha đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh. Có 152 tổ chức, doanh nghiệp (chiếm 13,61%) vi phạm việc quản lý, sử dụng đất (diện tích 489,02 ha, chiếm 16,88%); kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 17,25 ha (25 khu đất) của 17 đơn vị.
Tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2009 đã đi vào ổn định và việc cấp phép hoạt động khoáng sản đã được hạn chế, chủ yếu tập trung vào công tác quản lý và định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư thực hiện chế biến sâu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các giấy phép hoạt động tài nguyên nước của 11 đơn vị được cấp phép từ năm 2003-2008 trên địa các huyện Hoằng Hóa, Nông Cống, Thạch Thành, Thọ Xuân, thị xã Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa. Kiểm tra tình hình hoạt động khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước tại 77 đơn vị; giám sát việc lấy mẫu nước thải lần đầu của 70 đơn vị SXKD có hoạt động xả nước thải. Hoàn thành thực hiện Dự án Điều tra triều mặn trên hệ thống sông Mã, sông Hoạt, sông Yên; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện lập Dự án Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hoá, tham gia góp ý kiến vào các dự án, quy hoạch công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Ông Vũ Đình Xinh – Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa cho biết: “Trong những năm vừa qua, ngành Tài nguyên môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác BVMT, tăng cường hệ thống quản lý nhà nước về BVMT từ cấp tỉnh đến huyện, đến từng địa phương trong tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng,  hệ thống phát thanh đến từng địa bàn, khu dân cư về bảo vệ môi trường. Do đó nhận thức về BVMT trong các cấp, các ngành, các cơ sở (các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư) được nâng lên, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng các công trình xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tỷ lệ cây xanh tăng nhanh, một số cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong khu dân cư đã di chuyển đến khu quy hoạch, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý ngày càng cao... Đặc biệt năm 2009, đã tập trung kiểm tra, giám sát môi trường đối với 80 cơ sở SXKD sau khi được phê duyệt báo cáo ĐTM; Đã kiểm tra, xử lý được 9/11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, rút khỏi danh sách theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, còn lại 02 cơ sở (Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hoá, Mỏ Crômit Cổ Định) đang tiến hành đầu tư xây dựng công trình xử lý các chất gây ô nhiễm môi trường. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và lập Đề cương xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Thanh Hoá. Tham gia các dự án: Xây dựng và thực hiện Đề án 47 về điều tra, đánh giá và dự báo biến động tài nguyên thiên nhiên dải ven biển và biển miền Trung; xây dựng kế hoạch chi tiết thu thập, xây dựng dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo tỉnh Thanh Hoá”. Trong năm, đã tiếp 40 lượt công dân đến đề nghị giải đáp pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tiếp nhận và xử lý 168 đơn thư khiếu nại, tố cáo, chuyển UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền 140 đơn; thẩm tra, xác minh giải quyết và kiến nghị giải quyết 31/35 đơn thuộc thẩm quyền.Thực hiện 5 cuộc thanh tra, 20 cuộc kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với hơn 150 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Đã xử lý và kiến nghị UBND tỉnh xử lý, thu hồi 21,41 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền số tiền 230.015 đồng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật pháp luật đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường. Tập trung rà soát, thống kê lập danh mục 126 thủ tục hành chính, trình Tổ công tác thực hiện Đề án 30  và được UBND tỉnh quyết định công bố vào ngày 14/8/2009. Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả 1.487 hồ sơ, trong đó: lĩnh vực đất đai 1282 hồ sơ, lĩnh vực khoáng sản 133 hồ sơ, lĩnh vực môi trường 43 hồ sơ, lĩnh vực nước 29 hồ sơ. Kết quả, đến 31/12/2009 đã xử lý trả kết quả 1.331 hồ sơ, còn 156 hồ sơ đang xử lý. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trả kết quả đảm bảo qui trình và thời gian, tạo được sự đồng tình của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường. Một năm khó khăn và bận rộn với công việc, song đoàn viên công đoàn ngành TN&MT Thanh hóa đã quyên góp được tổng số tiền là 89.773.000 đồng ủng hộ các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa 18.000.000 đồng; ủng hộ đồng bào bị bão miền Trung - Tây nguyên 21.684.000 đồng; Quỹ mái ấm công đoàn 9.871.000 đồng; ủng hộ trẻ em tàn tật, mồ côi 18.218.000 đồng và ủng hộ người nghèo 22.000.000 đồng.
Trong một năm qua, nhận thức của cộng đồng về giữ gìn môi trường sống và nguồn tài nguyên ngày càng được nâng lên, mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh đã nhận rõ được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ tài nguyên và môi trường. Hiện nay, Thanh Hoá đang trong qúa trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tăng trưởng kinh tế nên sức ép đối với môi trường là rất lớn. Vì vậy việc xây dựng và phát triển các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh phải luôn gắn liền với việc bảo vệ và môi trường bền vững cho hiện tại và tương lai. 

Ngô Thu Hương

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa Khai trương trang Website (09/04/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT