Công khai hủy Giấy chứng nhận RSS 
Quyết định số: 24/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 14/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Kinh Chương, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Kinh Chương, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 23/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 14/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Đình Doan, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Đình Doan, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 22/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 10/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Văn Ưng và bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Văn Ưng và bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ thửa đất tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 


Quyết định số: 73/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phan Văn Hiền, bà Lê Thị Phương địa chỉ thửa đất thôn Giao Đông, xã Thiệu Giao, huyện huyện Thiệu Hóa.

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phan Văn Hiền, bà Lê Thị Phương địa chỉ thửa đất thôn Giao Đông, xã Thiệu Giao, huyện huyện Thiệu Hóa. 


Quyết định số: 72/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Th n Sừ địa chỉ thửa đất: X 4 ã hiệu Giao huyện ông n nay ã hiệu Giao huyện hiệu Hóa tỉnh hanh Hóa)

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Th n Sừ địa chỉ thửa đất: X 4 ã hiệu Giao huyện ông n nay ã hiệu Giao huyện hiệu Hóa tỉnh hanh Hóa) 


 Quyết định số: 71/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Hộ ông Lê Hữu Hợp địa chỉ thửa đất: thôn Mật thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 341/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 13/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Nguyễn Khải, địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Định,xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 337/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 09/05/2024 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Bùi Quốc Ý và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng, địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Hành Chính, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 70/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 07/5/2024 hủy giấy chứng nhận đã cấp của hộ ông Nguyễn Văn Liệu xã Thiệu Nguyên
 Quyết định số: 69/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 07/5/2024 hủy GCN ông Nguyễn Trọng Hùng xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 Quyết định số: 42/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 07/5/2024 hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành E 0200604 đã cấp cho ông Ngô Tiến Dụng, địa chỉ thửa đất: thôn Mỹ Khê,xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 43/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 07/5/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành E 0009979 đã cấp cho ông Hoàng Văn Ba, địa chỉ thửa đất: Câu Đồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 06/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 02/5/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành BM 113298, số vào sổ CH 01768 cấp ngày 30/01/2013 cho hộ ông Lê Văn Minh và bà Trần Thị Choang, địa chỉ thửa đất: xóm Cồn, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 08/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 02/5/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành AK 376576, số vào sổ H00076 cấp ngày 08/11/2007 cho hộ ông Lê Văn Minh và bà Trần Thị Choang, địa chỉ thửa đất: xóm Cồn, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 07/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 02/5/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành BM 113297, số vào sổ CH 01767 cấp ngày 30/01/2013 cho hộ ông Lê Văn Minh và bà Trần Thị Choang, địa chỉ thửa đất: xóm Cồn, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 03/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 26/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành AK 393833, số vào sổ H 00833 cấp ngày 08/11/2007 cho hộ ông Nguyễn Đình Dinh và bà Đinh Thị Long, địa chỉ thửa đất: xóm 17, xã XuânTín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 04/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 26/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành AĐ 452778, số vào sổ H 00878 cấp ngày 28/7/2006 cho hộ bà Lê Thị Tới, địa chỉ thửa đất: thôn Trung Thôn 3, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 Quyết định số: 05/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 02/5/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp số phát hành BL 363274, số vào sổ CH 01757 cấp ngày 03/8/2012 cho hộ ông Lê Văn Minh và bà Trần Thị Choang, địa chỉ thửa đất: xóm Cồn, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 Thông báo số: 02/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 24/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DH 007184 đã cấp cho ông Lê Xuân Minh và bà Lê Thị Yến, địa chỉ thửa đất tại Bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
 Quyết định số: 310/QĐ-CNVPĐKĐĐ ngày 25/4/2024 hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Lê Văn Như, địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Định,xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT