Biển Hải Đảo
Thủ tục nhấn chìm NC05 (21/03/2018)

Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1 . Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định. Giấy phép nhận chìm ở biển được xem xét cấp lại trong trường hợp bị hư hỏng, thất lạc hoặc bị mất.
 Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 11, phố Hàng Đồng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, Tết theo quy định).
3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
a) Đối với Tổ chức, cá nhân: Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép yêu cầu gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa khi Giấy phép  nhận chìm ở biển còn hiệu lực ít nhất là 30 ngày.
b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ (theo Mẫu số 14 tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP). Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
c) Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngày nhận hồ sơ là ngày bưu điện chuyển cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
1. Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn không quá 15 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thực hiện thẩm định hồ sơ có trách nhiệm: 
- Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ theo các nội dung quy định tại Điều 56 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP; kết luận thẩm định phải được lập thành văn bản.
Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.
- Gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong trường hợp phải chỉnh sửa.
2. Trình, giải quyết hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đã hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có trách nhiệm trình hồ sơ cho UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển; trong trường hợp không ra quyết định cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
3. Thông báo và trả kết quả: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định và gửi Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp lại đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
Bước 4. Trả kết quả: 
1. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 11, phố Hàng Đồng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).
2. Cách thức thực hiện: 
a) Cách thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.
b) Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định và gửi Giấy phép nhận chìm ở biển đã được cấp lại đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại được lập theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;
- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động nhận chìm ở biển; công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển.
 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 
- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định.
- Thời hạn tiến hành thẩm định: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ.
- Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: 
+ Thời hạn trình hồ sơ: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân đã hoàn thành việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.
+ Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét.
- Thời hạn trả kết quả: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ UBND tỉnh Thanh Hóa.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 
b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.
d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao Giấy phép nhận chìm ở biển đã cấp.
8. Phí, lệ phí: Chưa quy định.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 05: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển (quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP);
- Mẫu số 14: Phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ đề nghị (cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển) (quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy phép nhận chìm ở biển còn hiệu lực ít nhất là 30 ngày;
- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động nhận chìm theo đúng nội dung của Giấy phép nhận chìm; đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật;
- Đến thời điểm đề nghị cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:    
- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Tải toàn bộ nội dung tại đây

 

 
 

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Thủ tục nhấn chìm NC04 (20/04/17)
 Thủ tục nhấn chìm NC03 (20/04/17)
 Thủ tục nhấn chìm NC02 (20/04/17)
 Thủ tục nhấn chìm NC01 (20/04/17)
 Khu vực biển KVB01 (20/04/17)
 Khu vực biển KVB02 (20/04/17)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT