Huyện Quan Hóa
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Hóa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (15/03/2010)

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển kinh tế, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quan Hóa đã lập Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2000 - 2010 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định 1906/QĐ-UB ngày 02/8/2001. Những năm qua, quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Hóa là cơ sở để UBND huyện tổ chức quản lý, sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất đầu tư có hiệu quả, đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, khai thác có hiệu quả quỹ đất đai hiện có trên địa bàn toàn huyện. Song việc nghiên cứu quỹ đất đai lại bị giới hạn trong khi các nhu cầu về đất ngày càng tăng, xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai từ những năm 2000 nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, cả về cơ chế chính sách mà sự phát triển đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và Luật đất đai năm 2003 quy định; cũng trong những năm tới, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/6/2004 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; Quyết định 253/2005/QĐ-TTg ngày 12/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI có nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá. Do vậy, một số chương trình, dự án trong quá trình phát triển xuất hiện chưa được đề cập đến...đã làm phá vỡ một số chỉ tiêu sử dụng đất. Chính phủ đã có Nghị quyết số 27/2006/NQ-CP ngày 31/10/2006 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Thanh Hoá. Do đó, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Hóa là công việc cần thiết phải tiến hành.
Xem chi tiết bấm tại đây.
Tờ trình của STNMT.
Quyết định UBND tỉnh.
Hệ thống biểu

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT