Danh bạ Email công vụ số điện thoại
DANH BẠ HÒM THƯ CÔNG VỤ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (24/06/2020)

 

TT

Họ và tên

Email công vụ

Chức vụ

Số ĐT

I

 LÃNH ĐẠO SỞ

1

  Lê Sỹ Nghiêm

   nghiemls.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc Sở

  0912.271.286

2

  Phạm Văn Hoành

   hoanhpv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc Sở

  0912.240.656

3

  Nguyễn Khánh Toàn

   toannk.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc Sở

  0903.479.568

4

  Lê Phương Nam

   namlp.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc Sở

  0982.930.435

II

 VĂN PHÒNG SỞ

1

   Nguyễn Văn Thanh

   thanhnv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chánh VP Sở

093.682.7894

2

   Lê Ngọc Hưng

   hungln.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó CVP Sở

0982.948.186

3

   Nguyễn Đình Thắng

   thangnd.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó CVP Sở

0916.654.369

4

   Lê Quang Chánh

   chanhlq.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó CVP Sở

0915.902.884

5

   Hoàng Trung Hải

   haiht.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0911.042.899

6

   Nguyễn Thị Thu

   thunt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0918.687.604

III

 PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

   Lê Hùng Cường

   cuonglh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0918.093.886

2

   Nguyễn Tuấn Anh

   anhnt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

         0912.133.129

3

   Lê Thị Phương

   phuonglt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0919.613.900

4

   Đào Việt Dũng

   dungdv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0916.005.121

IV

 PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1

   Nguyễn Thế Hùng

   hungntks.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0979.492.968

2

   Vũ Ngọc Biên

   bienvn.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0986.474.561

3

   Hoàng Thị Thu Thủy

   thuyttt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0916.666.359

4

   Lê Văn Phượng

   phuonglv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0904.177.945

5

   Vũ Đình Hùng

   hungvd.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0975.668.747

6

   Nguyễn T. Phương Thảo

   thaontp.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0945.968.246

7

   Trịnh Thị Quyên

   quyentt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

    Chuyên viên

  0932.366.145

V

  PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

1

   Trần Văn Lực

   luctv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0912.602.387

2

   Tống Đức Trí

   tritd.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0983.030.313

3

   Thiều Thị Hương

   huongtt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0978.140.838

4

   Cù Đình Hiên

   hiencd.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0919.766.986

VI

  PHÒNG PHÁP CHẾ

1

   Lê Đức Cường

   cuongld.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0912.667.888

2

   Lê Huy Ba

   balh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0912.384.605

3

   Lê Thị Nhung

   nhunglt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0918.068.386

VII

  THANH TRA SỞ

1

   Hoàng Vũ Tuyến

    tuyenhv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chánh Thanh tra   0963.849.568

2

   Lê Ngọc Hà

   haln.stnmt@thanhoa.gov.vn

   P. Chánh T. tra

  0982.437.368

3

   Nguyễn Thị Tú

   tunt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   P. Chánh T. tra

  0835.169.666

4    Nguyễn Tiến Nam    namnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn    Thanh tra viên   0947.336.626

5

   Đặng Thị Huyền Trang

   trangdth.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Thanh tra viên

  0982.083.986

6

   Trịnh Thị Dung

   dungtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Thanh tra viên

  0983.898.101

VIII

  PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

1

   Nguyễn Văn Long

   longnv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng Phòng

0902.240.567

2

   Nguyễn Thị Trang

   trangnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0912.050.567

3

   Nguyễn Văn Tĩnh

   tinhnv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0902.157.636

4

   Nguyễn Thị Nguyệt Nga

   ngantn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0947.463.668

5

   Nguyễn Xuân Lộc

   locnx.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0947.185.398

6

   Lê Đức Hải

   haild.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0919.556.280

7

   Trương Thị Liên

   lientt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0949.659.222

8

   Bùi Phương Thảo

   thaobp.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.267.175

9

   Lê Thị Qúy Lộc

   locltq.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0968.703.968

10

   Trịnh Thị Thùy Linh

   linhttt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0942.637.222

IX

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1    Nguyễn Thị Vân Anh    anhntv.stnmt@thanhhoa.gov.vn    Trưởng phòng 0947.635.779

2

   Nguyễn Thanh Hùng    hungnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn    Phó trưởng phòng 0942.319.279

3

   Lê Thùy Linh

   linhlt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0947.434.234

4

   Ngô Thị Phượng

   phuongnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.148.088

5

   Bùi Huy Tuấn

   tuanbh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.313.219

6

   Hoàng Văn Thắng

   thanhhv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0349.900.288

7

   Nguyễn Thị Thảo

   thaont.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0913.805.366

8

   Trịnh Hùng Sơn

   sonth.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0919.552.337

9

   Nguyễn Thanh Hải

   haint.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0936.810.009

10

   Nguyễn Thị Thương

   thuongnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0977.107.239

X

  PHÒNG CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI

1

   Nguyễn Văn Bình

   binhnv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

0913.049.958

2

   Trương Phan Long

   longtp.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0982.746.249

3

   Lê Chí Thanh

   thanhlc.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0988.958.313

4

   Nguyễn Khắc Tuấn

   tuannk.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0945.388.737

5

   Trương Thị Trang

   trangtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0397.326.766

6

   Đỗ Thị Thu

   thudt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0989.303.866

7

   Ngô Thị Thủy

   thuynt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0988.305.247

XI

  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

   Nguyễn Thị Minh Huệ

   huentm.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chi cục Trưởng

0903.298.685

2

   Nguyễn Thị Thủy

   thuynt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chi cục Phó

0982.089.482

3

   Hoàng Thị Minh

   minhht.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0919.677.689

4

   Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

   quynhhtn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.951.001

5

   Nguyễn Quang Chiến

   chiennq.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP KS ô nhiễm

0983.651.527

6

   Tống Văn Doãn

doantv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP KS ô nhiễm

0979.457.090

7

   Bùi Thị Huệ

   huebt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP TĐ & ĐTM

0949.100.862

8

   Phạm Thị Lý

   lypt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP TĐ & ĐTM

0984.463.656

9

   Đào Văn Hùng

   hungdv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0972.655.858

10

   Lê Thị Xuân Dung

   dungltx.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0988.388.495

11

   Nguyễn Thị Thanh

   thanhnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.888.013

12

   Hoàng Tiến Dũng

   dunght.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0931.365.568 

13

   Lê Thị Ngọc Hà

    haltn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

 

XII

  CHI CỤC BIỂN HẢI ĐẢO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1

   Trịnh Ngọc Dũng

   dungtn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chi cục Trưởng

0977.553.244

2

   Nguyễn Thị Vi

   vint.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   P. Chi cục Trưởng

0988.181.761

3

   Dương Thị Hòa

   hoadt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP QHĐT

0978.746.025

4

   Phạm Việt Dũng

   dungpv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP HCTH

0983.362.167

5

   Ngô Thị Hoàn

   hoannt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP HCTH

0977.425.974

6

   Phạm Thị Tuyết Minh

   minhptt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0948.209.767

7

   Đinh Văn Phúc

   phucdv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP QHĐT

0912.823.941

8

   Lương Văn Hải

   hailv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0949.342.457

9

   Lê Thị Tú Anh

   anhltt.stnmt@thanhhoa.goc.vn

   Chuyên viên

0973.413.761

10

   Lê Xuân Hùng

   hunglx.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0932.361.260

11

   Trịnh Minh Tuân

   tuantm.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0988.959.869

XIII

  TRUNG TÂM DỮ LIỆU THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

   Nguyễn Sơn Hà

   hans.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc 

0912.040.042

2

   Lê Thị Bích Ngọc

   ngocltb.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0913.236.535

3

   Vũ Thị Thanh Xuyên

    xuyenvtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP HCTH- DLLT

0913.913.358

4

   Nguyễn Văn Đạt

   datnv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0943.821.587

5

   Lê Thị Nhung

   nhungltbv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0979.200.052

6

   Nguyễn T. Phương Hoa

   hoantp.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0904.770.180

7

   Hà Tuấn Anh

   anhht.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0904.379.345

8

   Đào Ngọc Hùng

   hungdn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0948.296.286

9

   Đỗ Trọng Tùng

   tungdt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0904.596.386

10

   Lê Văn Quang

   quanglv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0904.579.678

11

   Trần Thị Hà

   hatt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0947.828.611

12

   Lê Thị Huyền Thương

   thuonglth.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0941.148.228

13

   Vũ Thị Kim Loan

   loanvtk.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0978.112.285

XIV

  ĐOÀN MỎ - ĐỊA CHẤT

1

   Bùi Văn Hậu

   haubv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Đoàn trưởng

0977.043.378

2

  Trịnh Thị Hồng

   hongtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP HCTH

0989.289.245

XV

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

   Trần Thanh Hùng

   hungtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc

0989.090.396

2

   Ngô Thị En Ny

   ennynt.@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0916.704.919

XVI

  QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

   Hoàng Văn Thuần

   thuanhv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc

0912.777.083

2

   Trần Thị Bích Lân

   lanttb.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0912.553.148

XVII

  ĐOÀN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ QUY HOẠCH

1

   Phạm Minh Tuấn

   tuanpm.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Đoàn trưởng 

0913.543.588

XVIII

   VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THANH HÓA

1

   Đào Ngọc Đức

   ducdn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc

0904.046.156

2

   Nguyễn Đình Tình

   tinhnd.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

 0912.604.827

3

   Lê Đình Thịnh

   thinhld.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0946.664.846

4

   Nguyễn Nam Hoàn

   hoannn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0942.844.689

XIX

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

1

   Lê Hoàng Đông

   donglh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0905.228.088

2

   Lê Vạn Tuế

   tuelv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0977.860.886

3

   Lương Thị Trà

   tralt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

0915.416.859

4

   Lưu Anh Dũng

   dungla.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0904.122.133

5

   Hoàng Anh Trung

   trungha.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0913.388.634

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT