Huyện Hậu Lộc
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc đến 2010. (26/02/2010)

ĐẶT VẤN ĐỀ I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH Đất đai có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội mà quỹ đất đai có giới hạn, các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai đạt hiệu quả.

Huyện Hậu Lộc đã lập quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2001 - 2010, được chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1444/QĐ - UB ngày 04/5/2004. Những năm qua quy hoạch sử dụng đất huyện Hậu Lộc là cơ sở để UBND cấp xã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình, đồng thời làm cơ sở để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất, đầu tư hiệu quả đã góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010 cũng bộc lộ những thiếu sót nhất định, nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp với tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn, về cơ chế mà sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá.
Để xem chi tiết bấm vào đây
Hệ thống biểu mẫu kèm theo: Biểu 1,
Biểu 2, Biểu 3, Biểu 4, Biểu 5, Biểu 6, Biểu 7, Biểu 8, Biểu 9, Biểu 10, Biểu 11, Biểu 12, Biểu 13, Biểu 14, Biểu 15, Biểu 16, Biểu 17

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT