Thông tin QH sử dụng đất RSS 
Công văn số: 3873/STNMT-CSĐĐ Ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Danh mục dự án phải thu hồi đất; danh mục chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.  


Nghị Quyết số: 43/NQ-CP Ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ.

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thanh Hóa. 


Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa

Theo Nghị quyết số: 74/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thanh Hóa vừa được Chính phủ ban hành hôm nay (12/11), đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 863.555 ha, chiếm 77,57% tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. 


Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân bổ đất đai tỉnh thời kỳ 1997 -2010.

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn trong khi các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  


       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT