Danh bạ Email công vụ số điện thoại
DANH BẠ HÒM THƯ CÔNG VỤ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (24/06/2020)

 

TT

Họ và tên

Email công vụ

Chức vụ

Số ĐT

I

 LÃNH ĐẠO SỞ

1

  Đào Trọng Quy

   quydt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

  Giám đốc Sở

   0903.474.089

2

  Lưu Trọng Quang

   quanglt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

  Phó Giám đốc Sở

   0912.084.034

3

  Nguyễn Minh Châu

   chaunm.stnmt@thanhhoa.gov.vn

  Phó Giám đốc Sở

   0912.113.478

4

  Hoàng Văn Thế

   thehv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

  Phó Giám đốc Sở

   0912.085.589

5

  Phạm Tiến Dũng

   dungpt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

  Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

   0912.034.988

II

 VĂN PHÒNG SỞ

1

   Nguyễn Văn Bình

   binhnv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chánh VP Sở

0913.049.958

2

   Lê Ngọc Hưng

   hungln.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó CVP Sở

0982.948.186

3

   Lê Đình Thịnh

   thinhld.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó CVP Sở

0946.664.846

4

   Nguyễn Đình Thắng

   thangnd.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó CVP Sở

0916.654.369

5

   Hoàng Trung Hải

   haiht.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0911.042.899

6

   Nguyễn Thị Thu

   thunt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0918.687.604

7

   Thiều Thị Hương

   huongtt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0978.140.838

III

 PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

1

   Lê Tiến Lực

   luclt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0912.035.456

2

   Nguyễn Tuấn Anh

   anhnt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0912.133.129

3

   Bùi Phương Thảo

   thaobp.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0915.267.175

4

   Lê Thị Phương

   phuonglt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0919.613.900

5

   Nguyễn Thanh Hải

   haint.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0936.810.009

6

   Đào Việt Dũng

   dungdv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0916.005.121

IV

 PHÒNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1

   Phạm Văn Hoành

   hoanhpv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0912.240.656

2

   Vũ Ngọc Biên

   bienvn.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0986.474.561

3

   Nguyễn Thế Hùng

   hungntks.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0979.492.968

4

   Hoàng Thị Thu Thủy

   thuyttt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0916.666.359

5

   Lê Văn Phượng

   phuonglv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0904.177.945

6

   Nguyễn T. Phương Thảo

   thaontp.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0945.968.246

V

  PHÒNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

1

   Trần Văn Lực

   luctv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0912.602.387

2

   Vũ Thị Phương

   phuongvt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0988.690.378

3

   Tống Đức Trí

   tritd.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0983.030.313

4

   Lê Cao Quý

   quylc.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0912.273.681

5

   Cù Đình Hiên

   hiencd.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0919.766.986

VI

  PHÒNG PHÁP CHẾ

1

   Lê Đức Cường

   cuongld.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

  0912.667.888

2

   Nguyễn Thanh Hùng

   hungnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

  0942.319.279

3

   Nguyễn Tiến Nam

   namnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0947.336.626

4

   Lê Thị Nhung

   nhunglt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

  0918.068.386

VII

  THANH TRA SỞ

1

   Nguyễn Văn Thanh

   thanhnv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Chánh TT Sở

  0913.311.479

2

   Lê Ngọc Hà

   haln.stnmt@thanhoa.gov.vn

   P. Chánh TT Sở

  0982.437.368

3

   Lê Thế Ái

   ailt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   P. Chánh TT Sở

  0936.506.555

4

   Nguyễn Thị Tú

   tunt.stnmt@thanhoa.gov.vn

   P. Chánh TT Sở

  0835.169.666

5

   Vũ Văn Chính

   chinhvv.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Thanh tra viên

  0917.943.364

6

   Lê Quang Chánh

   chanhlq.stnmt@thanhoa.gov.vn

   Thanh tra viên

  0915.902.884

VIII

  PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

1

   Nguyễn Khánh Toàn

   toannk.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

0903.479.568

2

   Nguyễn Văn Tĩnh

   tinhnv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0902.157.636

3

   Đỗ Ngọc Việt

   vietdn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0914.337.158

4

   Nguyễn Thị Nguyệt Nga

   ngantn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0947.463.668

5

   Nguyễn Xuân Lộc

   locnx.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0947.185.398

6

   Lê Đức Hải

   haild.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0919.556.280

7

   Trương Thị Liên

   lientt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0949.659.222

8

   Nguyễn Thị Trang

   trangnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0912.050.567

9

   Trịnh Thị Thùy Linh

   linhttt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0942.637.222

IX

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1

   Lê Huy Ba

   balh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0912.384.605

2

   Lê Hùng Cường

   cuonglh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0918.093.886

3

   Nguyễn Thị Vân Anh

   anhntv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0947.635.779

4

   Trịnh Thị Quyên

   quyentt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0932.366.145

5

   Ngô Thị Thủy

   thuynt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0988.305.247

6

   Lê Thùy Linh

   linhlt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0947.434.234

7

   Ngô Thị Phượng

   phuongnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.148.088

8

   Bùi Huy Tuấn

   tuanbh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.313.219

9

   Nguyễn Khắc Tuấn

   tuannk.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0945.388.737

10

   Hoàng Văn Thắng

   thanhhv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0349.900.288

11

   Nguyễn Thị Thảo

   thaont.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0913.805.366

12

   Trịnh Hùng Sơn

   sonth.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0919.552.337

X

  PHÒNG CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI

1

   Phạm Văn Hùng

   hungpv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

0973.101.484

2

   Trương Phan Long

   longtp.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0982.746.249

3

   Lê Chí Thanh

   thanhlc.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0988.958.313

4

   Đàm Văn Thụ

   thudv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0989.093.598

5

   Lê Trọng Thắng

   thanglt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0917.238.232

6

   Trương Thị Trang

   trangtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0397.326.766

7

   Đỗ Thị Thu

   thudt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0989.303.866

XI

  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

   Lê Văn Bình

   binhlv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chi cục trưởng

0912.163.399

2

   Nguyễn Thị Minh Huệ

   huentm.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chi cục Phó

0903.298.685

3

   Nguyễn Thị Thủy

   thuynt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0982.089.482

4

   Hoàng Thị Minh

   minhht.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0919.677.689

5

   Hoàng Thị Ngọc Quỳnh

   quynhhtn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.951.001

6

   Nguyễn Quang Chiến

   chiennq.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP KS ô nhiễm

0983.651.527

7

   Tống Văn Doãn

doantv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP KS ô nhiễm

0979.457.090

8

   Bùi Thị Huệ

   huebt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP TĐ & ĐTM

0949.100.862

9

   Phạm Thị Lý

   lypt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP TĐ & ĐTM

0984.463.656

10

   Đào Văn Hùng

   hungdv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0972.655.858

11

   Trịnh Thị Dung

   dungtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0983.898.101

12

   Lê Thị Xuân Dung

   dungltx.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0988.388.495

13

   Nguyễn Thị Thanh

   thanhnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0915.888.013

XII

  CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

1

   Lê Viết Luân

   luanlv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chi cục Trưởng

0912.395.419

2

   Trịnh Ngọc Dũng

   dungtn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   P. Chi cục Trưởng

0977.553.244

3

   Nguyễn Thị Vi

   vint.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   P. Chi cục Trưởng

0988.181.761

4

   Dương Thị Hòa

   hoadt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP QHĐT

0978.746.025

5

   Phạm Việt Dũng

   dungpv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP HCTH

0983.362.167

6

   Ngô Thị Hoàn

   hoannt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   PTP HCTH

0977.425.974

7

   Phạm Thị Tuyết Minh

   minhptt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0948.209.767

8

   Đinh Văn Phúc

   phucdv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP QHĐT

0912.823.941

9

   Lương Văn Hải

   hailv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0949.342.457

10

   Nguyễn Thị Thương

   thuongnt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0977.107.239

11

   Lê Thị Tú Anh

   anhltt.stnmt@thanhhoa.goc.vn

   Chuyên viên

0973.413.761

12

   Lê Xuân Hùng

   hunglx.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0932.361.260

13

   Đặng Thị Huyền Trang

   trangdth.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Chuyên viên

0982.083.986

XIII

  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

   Đào Ngọc Đức

   ducdn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc

0904.046.156

2

   Nguyễn Sơn Hà

   hans.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0912.040.042

3

   Vũ Thị Thanh Xuyên

   xuyenvtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP HCTH- DLLT

0913.913.358

4

   Trần Thị Bích Lân

   lanttb.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0912.553.148

5

   Nguyễn Văn Đạt

   datnv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0943.821.587

6

   Trần Thị Linh

   linhtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0973.976.890

7

   Lê Thị Nhung

   nhungltbv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0979.200.052

8

   Nguyễn T. Phương Hoa

   hoantp.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0904.770.180

9

   Hà Tuấn Anh

   anhht.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0904.379.345

10

   Đào Ngọc Hùng

   hungdn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0982.550.529

11

   Đỗ Trọng Tùng

   tungdt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Nhân viên

0904.596.386

XIV

  ĐOÀN MỎ - ĐỊA CHẤT

1

   Bùi Văn Hậu

   haubv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Đoàn trưởng

0977.043.378

2

  Trịnh Thị Hồng

   hongtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   TP HCTH

0989.289.245

XV

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

   Trần Thanh Hùng

   hungtt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc

0989.090.396

2

   Ngô Thị En Ny

   ennynt.@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0916.704.919

XVI

  QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

   Trịnh Thị Loan

   loantt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc

0942.245.898

2

   Hoàng Văn Thuần

   thuanhv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0912.777.083

XVII

  ĐOÀN ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ QUY HOẠCH

1

   Phạm Minh Tuấn

   tuanpm.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng đoàn

0913.543.588

2

   Lê Văn Hùng

   hunglv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Trưởng đoàn

0912.605.548

XVIII

   VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THANH HÓA

1

   Hoàng Vũ Tuyến

   tuyenhv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Giám đốc

0963.849.568

2

   Nguyễn Đình Tình

   tinhnd.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0912.604.827

3

   Lê Thị Bích Ngọc

   ngocltb.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0913.236.535

4

   Lê Thị Nhạn

   nhanlt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0989.314.898

5

   Nguyễn Nam Hoàn

   hoannn.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0942.844.689

6

   Mai Xuân Hiếu

   hieumx.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Viên chức

0912.386.494

XIX

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

1

   Lê Phương Nam

   namlp.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0982.930.435

2

   Nguyễn Văn Long

   longnv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc

0902.240.567

3

   Lê Vạn Tuế

   tuelv.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

0977.860.886

4

   Lê Hoàng Đông

   donglh.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

0905.228.088

5

   Lương Thị Trà

   tralt.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Trưởng phòng

0915.416.859

6

   Lưu Anh Dũng

   dungla.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0904.122.133

7

   Hoàng Anh Trung

   trungha.stnmt@thanhhoa.gov.vn

   Phó trưởng phòng

0913.388.634

 

In tin    Gửi email    Phản hồi
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT