Thủ tục hành chính
Tham vấn ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp về thực hiện cải cách hành chính. (12/04/2010)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 1037/UBND-CCHC ngày 12/3/2010 và Công văn số 170/SNV-CCHC ngày 25/3/2010 của Sở Nội vụ về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2001-2010.

Để đánh giá một cách sát đúng những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chương trình CCHC nhà nước của Chính phủ và của tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đề nghị nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh có ý kiến nhận xét đánh giá kết quả thực hiện CCHC của Sở giai đoạn 2001-2010 (nhất là từ 2006 đến 2010) và ý kiến đóng góp cho thời gian tới, theo các nội dung chủ yếu sau:
1. Nhận xét, đánh giá về Bộ thủ tục hành chính (158 thủ tục) đã được ban hành và công bố công khai tại Bộ phận “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như tại Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (http://stnmt.thanhhoa.gov.vn). Thủ tục hành chính nào cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; thủ tục nào đặt ra ngoài quy định.
2. Nhận xét, đánh giá về quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, việc thu các khoản phí và lệ phí do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
3. Nhận xét, đánh giá về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tài nguyên và Môi trường, những mặt còn tồn tại hạn chế.
4. Nhận xét, đánh giá về văn hóa đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức; về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường. Về lề lối và phương thức làm việc; việc hội họp và giấy tờ hành chính của Sở.
5. Những đề xuất, kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm tốt hơn công tác CCHC giai đoạn 2011-2020; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.
Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa rất mong nhận được sự tham gia góp ý của nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt hơn Chương trình CCHC nhà nước trong thời gian tới.
Mọi ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa trước ngày 30/4/2010. Địa chỉ: số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; email: vanphong.stnmt@gmail.com

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Quyết định Số: 2732 /QĐ-UBND (17/03/10)
 Quyết định Số: 514 /QĐ-UBND (17/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT