Thủ tục hành chính
Quyết định số: 2382/QĐ-UBND, ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa (05/09/2012)

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
 UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2382/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

  

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;           

(B/c)

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;        

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chi cục TC -  ĐL - CL tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, KSTTHC. 

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Lê Đình Thọ (đã ký)

 

Tải toàn bộ nội dung quyết định tại đây 

 

 

 

 

 

 


In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (20/05/10)
 Tham vấn ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp về thực hiện cải cách hành chính. (09/04/10)
 Quyết định Số: 2732 /QĐ-UBND (17/03/10)
 Quyết định Số: 514 /QĐ-UBND (17/03/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT