Thông tin Đảng bộ Sở
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (24/08/2010)

Cải cách thủ tục hành chính được xác định là khâu đột phá trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Ngay sau khi Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã có nghị quyết chỉ đạo xây dựng đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

         Thực hiện QĐ số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/01/2007 về việc phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống kê và rà soát, điền hơn 1000 biểu mẫu thống kê, rà soát thuộc 158 thủ tục hành chính (gồm 91 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, 27 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, 20 thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường, 12 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 05 thủ tục thuộc lĩnh vực đo đạc và 03 thủ tục thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn), trình UBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau rà soát Bộ thủ tục hành chính theo giai đoạn 2, Sở đã kiến nghị Tổ thực hiện Đề án 30 thuộc UBND tỉnh: Giữ nguyên 13 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 141 thủ tục hành chính và loại bỏ 04 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 92%).
         Các thủ tục hành chính nêu trên được niêm yết công khai tại Bộ phận “một cửa” của Sở và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.
         Qua theo dõi cho thấy việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đều được thực hiện theo đúng Đề án cải cách hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định của pháp luật; Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của tất cả các lĩnh vực đều đảm bảo qui định. Có 83 thủ tục được rút ngắn về thời gian giải quyết, tối thiểu rút 1/2 ngày, tối đa 45 ngày làm việc. 
          Thông qua thực hiện cơ chế “một cửa”, đã tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, chống các biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp; việc quản lý, đánh giá cán bộ công chức, viên chức tốt hơn.
          Song song với việc thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ công việc theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua tiếp nhận, phân loại cho thấy tất cả các ý kiến đều nằm ở góc độ phản ánh, góp ý, kiến nghị, đề xuất, xin giải thích rõ về thủ tục, xin hướng dẫn, giải đáp chính sách pháp luật. Một số ít ý kiến phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính chậm so với phiếu hẹn, trong đó chủ yếu là phản ánh chậm trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trước khi ký hợp đồng thuê đất. Một số ý kiến phản ánh về thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo qui định còn dài. Không có khiếu nại hoặc tố cáo liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở các ý kiến tiếp nhận được từ các kênh thông tin khác nhau, Sở đã ghi nhận, phân loại và chỉ đạo kịp thời xử lý để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính của công dân, tổ chức và doanh nghiệp.
          Từ việc thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong 2 đơn vị được UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
          Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ sở tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Đề án 30 của Chính phủ, phấn đấu là đơn vị mẫu mực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà tỉnh đã đề ra./.

In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XI (22/04/10)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT