Tin tức & sự kiện
Ngày 17/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa; công bố các Quyết định bổ nhiệm các Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai. (20/08/2020)

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa được thành lập Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  1. Về vị trí, chức năng:

      Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

      Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa hoạt động theo cơ chế tự chủ, bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2021. Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

     Trụ sở của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

  1. Về nghiệm vụ và quyền hạn:

     Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

     2.1. Thực hiện việc đăng ký đất được cấp có thẩm quyền giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

      2.2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận).

      2.3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

      2.4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

      2.5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

      2.6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

      2.7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

      2.8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền  sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

      2.9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

       2.10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

      2.11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

      2.12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của  pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

       2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

  1. Về cơ cấu tổ chức:

     Lãnh đạo Văn phòng: Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Có 04 phòng, gồm: Phòng Hành chính - Kế hoạch; Phòng Đăng ký và Cấp Giấy chứng nhận; Phòng Kỹ thuật địa chính; Phòng Thông tin - Lưu trữ. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

      Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa có 27 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc, gồm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Quảng Xương, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước; Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Bỉm Sơn và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn.

      Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng để hoạt động theo quy định. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trụ sở đặt tại các huyện, thị xã, thành phố.

      Tại Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, quyết định thành lập mới 04 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (gồm: Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát và thành phố Sầm Sơn); công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm các Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tác giả: Văn phòng đăng ký đất đai
In tin    Gửi email    Phản hồi


Các tin khác:
 Công văn số: 5674/STNMT-QLĐĐ Ngày 18 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (19/08/20)
 Công văn số: 5516/STNMT-VP Ngày 11 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (18/08/20)
 Thông báo số: 130/TB-UBND Ngày 07 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa (18/08/20)
 Công điện số: 19/CĐ-UBND Ngày 15 tthangs 8 năm 2020 Của UBND tỉnh Thanh Hóa (18/08/20)
 Nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu - mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa Anh hùng (13/08/20)
 Công văn số: 5339/STNMT-CNTT Ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (05/08/20)
 Công văn số: 5225/STNMT-VP Ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (05/08/20)
 Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ  (30/07/20)
 Công văn số: 4741/STNMT-BHĐ Ngày 13 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (15/07/20)
 Quyết định số: 262/QĐ-STNMT ngày 14 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (15/07/20)
 Công văn số: 4558/STNMT-VP Ngày 06 tháng 07 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (08/07/20)
 Nghị Định số 63/2018/NĐ-CP Ngày 04 thánh 5 năm 2018 Của Chính phủ (06/07/20)
 Thông Tư số: 09/2018/TT - BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/07/20)
 Thông Tư số: 16/2016/TT - BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/07/20)
 Thông Tư số: 10/2015/TT - BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (06/07/20)
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT