Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai  
1. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 3 Mức độ 3
2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Mức độ 3 Mức độ 3
3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong khu kinh tế. Mức độ 3 Mức độ 3
4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất Mức độ 3 Mức độ 3
5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 3 Mức độ 3
6. Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 3 Mức độ 3
7. Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 3 Mức độ 3
8. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 3 Mức độ 3
9. Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Mức độ 3 Mức độ 3
10. Tách thửa, trường hợp nhà nước thu hồi một phần thửa đất (đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 2 Mức độ 2
11. Tách, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất (đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 2 Mức độ 2
12. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá bằng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 2 Mức độ 2
13. Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 2 Mức độ 2
14. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 2 Mức độ 2
15. Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp trước đây khi góp vốn cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thay đổi thửa đất. Mức độ 2 Mức độ 2
16. Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp trước đây khi góp vốn cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay không thay đổi thửa đất. Mức độ 2 Mức độ 2
17. Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp trước đây khi góp vốn chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
18. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
19. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
20. Xoá đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 2 Mức độ 2
21. Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Mức độ 2 Mức độ 2
22. Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
23. Xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 2 Mức độ 2
24. Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp thực hiện thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
25. Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp Mức độ 2 Mức độ 2
26. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) trường hợp cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
27. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài), trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
28. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 2 Mức độ 2
29. Thuê đất chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng (đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 2 Mức độ 2
30. Thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất) Mức độ 2 Mức độ 2
31. Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
32. Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài). Mức độ 2 Mức độ 2
33. Giới thiệu địa điểm và thẩm định nhu cầu xin giao đất đối với tổ chức kinh tế trên địa bàn Thanh Hóa Mức độ 2 Mức độ 2
34. Giới thiệu địa điểm và thẩm định nhu cầu xin thuê đất đối với tổ chức kinh tế trên địa bàn Thanh Hóa Mức độ 2 Mức độ 2
35. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết của Khu kinh tế Nghi Sơn Mức độ 2 Mức độ 2
36. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết của Tổ chức đang sử dụng đất nông nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
37. Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế (đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Mức độ 2 Mức độ 2
38. Thuê đất chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng (đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) để sử dụng vào mục đích thăm dò, khai thác khoáng sản; sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm. Mức độ 2 Mức độ 2
39. Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài chưa sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh Mức độ 2 Mức độ 2
40. Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất) để sản xuất kinh doạnh Mức độ 2 Mức độ 2
41. Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất đối với trường hợp phải xin phép (trường hợp dự án đầu tư phải nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) Mức độ 2 Mức độ 2
42. Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá (trường hợp chưa bồi thường giải phóng mặt bằng) Mức độ 2 Mức độ 2
43. Giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (trường hợp chưa bồi thường giải phóng mặt bằng). Mức độ 2 Mức độ 2
44. Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (trường hợp chưa bồi thường giải phóng mặt bằng) Mức độ 2 Mức độ 2
45. Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (trường hợp không phải bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng) Mức độ 2 Mức độ 2
46. Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp có thu tiền sử dụng đất) Mức độ 2 Mức độ 2
47. Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp không thu tiền sử dụng đất) Mức độ 2 Mức độ 2
48. Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.(trường hợp có thu tiền sử dụng đất) Mức độ 2 Mức độ 2
49. Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. (trường hợp không thu tiền sử dụng đất) Mức độ 2 Mức độ 2
Đo đạc, bản đồ  
1. Giao nộp sản phẩm và quyết toán công trình sản phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
2. Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ. Mức độ 2 Mức độ 2
3. Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Mức độ 2
4. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Mức độ 2
5. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Mức độ 2 Mức độ 2
Khí tượng, thủy văn
1. Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Mức độ 2
2. Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Mức độ 2
3. Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng Mức độ 2 Mức độ 2
4. Tiếp nhận hồ sơ và xoá tên hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã giải thể tự nguyện Mức độ 2 Mức độ 2
Môi trường  
1. Thẩm định hồ sơ đăng ký nộp phí Bảo vệ môi trường (đối với nước thải) Mức độ 2 Mức độ 2
2. Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Mức độ 2 Mức độ 2
3. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
4. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đối với thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
5. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. Mức độ 2 Mức độ 2
6. Xác nhận gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
7. Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (CTNH) Mức độ 2 Mức độ 2
8. Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (CTNH) Mức độ 2 Mức độ 2
9. Cấp sổ Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
10. Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
11. Cấp giấy phép Điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
12. Xác nhận gia hạn giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
13. Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại Mức độ 2 Mức độ 2
14. Thẩm định, phê duyệt báo cáo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
15. Cấp giấy xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Mức độ 2 Mức độ 2
16. Kiểm tra xác nhận việc hoàn thành các nội dung của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
17. Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường của khu vực sản xuất kinh doanh dịch vụ và các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã hoạt động mà không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mức độ 2 Mức độ 2
18. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) Mức độ 2 Mức độ 2
19. Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung Mức độ 2 Mức độ 2
20. Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Mức độ 2 Mức độ 2
Tài nguyên khoáng sản, địa chất  
1. Xin chủ trương UBND tỉnh đối với trường hợp cấp mới giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
2. Thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
3. Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
4. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
5. Tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
6. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
7. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
8. Tiếp tục quyền thăm dò khoáng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
9. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
10. Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
11. Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
12. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
13. Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
14. Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
15. Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
16. Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản Mức độ 2 Mức độ 2
17. Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
18. Tiếp tục quyền chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
19. Gia hạn giấy phép chế biến khoáng và thuê đất. Mức độ 2 Mức độ 2
20. Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
21. Cấp giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
22. Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
23. Tiếp tục quyền khai thác khoáng sản và thuê đát. Mức độ 2 Mức độ 2
24. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
25. Cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
26. Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất. Mức độ 2 Mức độ 2
27. Khai thác khoáng sản và thuê đất Mức độ 2 Mức độ 2
Tài nguyên nước  
1. Đăng ký khai thác nước dưới đất (Lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Lưu lượng dưới 5.000m³/ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
3. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nguồn nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
4. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000 m³/ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
5. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Lưu lượng dưới 5.000 m³/ ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
6. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000m³/ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
7. Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt (Khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất Nông nghiệp với lưu lượng nước dưới 2 m³/s; Hoặc để phát điện với công suất dưới 2.000 kw; Hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng nước dưới 50.000 m³/ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
8. Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất (Lưu lượng dưới 3.000 m³/ ngày đêm) Mức độ 2 Mức độ 2
       
 
Bản quyền sử dụng: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa
Địa chỉ: 14 Hạc Thành, P Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Điện thoại: 02376.256.168; Fax: 02376.256.157

Chịu trách nhiệm: Ông Đào Trọng Quy - Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở
Website được xây dựng với sự phối hợp giữa Công ty Công nghệ Lam Kinh và Trung tâm CNTT Sở TNMT